Naredba o mjerama zaštite i spašavanja s ciljem zaštite zdravlja građana

Spread the love
Rental Travel

Na osnovu člana 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 39/03., 22/06. i 43/10.), člana 29. tačka 2. Pravilnika o načinu rada i funkcionisanju štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine FBiH“, broj 77/06. , 5/07. i 32/14.), a u vezi sa Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće na području općine Tuzla od poplava i klizanja tla, broj: 02-44-1996-2014 od 04.05.2014. godine,  Općinski štab civilne zaštite, d o n o s i

Reha Centar

N  A  R  E  D  B  U

o mjerama zaštite i spašavanja s ciljem zaštite zdravlja građana i spriječavanja štetnih poslijedica

S ciljem obezbjeđenja sigurnosti građana i zaštite njihovog života i zdravlja, posebno radi sprječavanja širenja zaraznih bolesti, koje se sa životinja prenose na ljude Općinski štab civilne zaštite Tuzla naređuje:

I

JP”Veterinarska stanica :

1.Lešine uginulih životinja moraju odmah biti uklonjene, najdalje unutar 72 h:

 

a) koristiti jame grobnice na način da dno jame grobnice mora biti najmanje 1 m iznad nivoa podzemnih voda

b) jame grobnice ne smiju ugrožavati bunare, ribnjake, vodotokove i kaptaže

c) provesti pojačane mjere DDD pod stručnim nadzorom JP Veterinarska stanica doo Tuzla i higijensko epidemiološke službe JZNU Doma zdravlja sa poliklinikom “Dr. Mustafa Šehović“, sve u skladu sa zakonskim propisima

 

2. Zbog potencijalne opasnosti od pojave i širenja opasnih zaraznih bolesti, zoonotičnog karaktera  tj. bolesti koje se prenose sa životinja na ljude prije svega bjesnoće i antraksa, odmah započne sa aktivnostima:

 

a) Preventivne vakcinacije preživara protiv antraksa

b) Preventivne  vakcinacije životinja protiv bjesnila

 

3. Pojačano provoditi veterinarsko – zdravstvene preglede namirnica animalnog porijekla, posebno prilikom utovara,  pretovara, istovara, kao i u svim fazama proizvodnje, prerade, skladištenja i distribucije.

JZNU Dom zdravlja sa poliklinikom “Dr.Mustafa Šehović” Tuzla:

 

  1. Provede pojačane mjere DDD pod stručnim nadzorom epidemiološke službe, sve u skladu sa zakonskim propisima
  2. Izda preporuke za osobe:

a.)    koje odlaze u poplavljena područja radi pružanja pomoći u čišćenju:

 

–      Svaka osobu je obavezna imati kompletnu zaštitnu opremu koja podrazumijeva gumene čizme, rukavice, masku za nos i usta,.

–      Sa sobom lično nositi flaširanu vodu, suhu i konzerviranu hranu.

–      Na terenu voditi računa o higijeni ruku, naročito prilikom jela, pušenja cigareta i sl.

–      Držati se podalje od oborenih električnih vodova.

–      Ukoliko dođe do povređivanja, svaku i najmanju povredu treba medicinski tretirati (javiti se u najbližu zdravstvenu ustanovu), te sprovesti antitetanusnu zaštitu.

 

b.)    Koje se vraćaju sa poplavljenih područja:

 

–      Po povratku sa terena opremu za jednokratnu upotrebu baciti, drugu opremu temeljito oprati i dezinficirati;

–      Izvršiti ličnu higijenu (pranje ruku, lica i kompletnog tijela);

–      Vozila koja su korištena za transport robe i ljudi oprati neposredno po povratku, ili izvršiti dezinfekciju vozila;

–      Ukoliko se pojave neki od simptoma bolesti: povišena temperatura, slabost, malaksalost, bolovi u stomaku, povraćanje i/ili proliv koji upućuju na moguću zaraznu bolest, javiti se ljekaru.

 

  1. Da u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo izdaju  preporuke građanima o mjerama higijensko-zdravstvene zaštite, načinu korištenja vode za piće i namirnica animalnog i biljnog porijekla,

 

  1. Da u saradnji sa JP”Veterinarska stanica”na ulazima u Tuzlu obezbjede sredstva za dezinfekciju za ljude koji ulaze u grad,

 

  1. da ODMAH otpočnu sa dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom područja na kome je uočen veliki broj  komaraca.

 

JKP „Komunalac“ Tuzla

–      da hitno izvrši košenje  trave, naročito na prostorima oko školskih objekata.

Služba za inspekcijske poslove,

–      da u saradnji sa drugim nadležnih organima odmah krene u obavljanje pojačanih inspekcijskih pregleda namirnica animalnog porijekla, koje se stavljaju u promet na području općine Tuzla.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ i Služba civilne zaštite

–      obezbjede izvođača za poslove deratizacije korita rijeke Jale i drugih vodotoka na području općine Tuzla.

II

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na Oglasnoj tabli Općine Tuzla i web stranici Općine Tuzla www.tuzla.ba.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA TUZLA

Općinski štab civilne zaštite

Broj: 11-44-87/2014

Tuzla, 23.05.2014. godine

Dostavljeno:                                                                                         KOMANDANT OŠCZ

1 x  Imenovanim

1 x Općinski načelnik                                                                                  Jozo Nišandžić

1x a/a.

 AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara