FINconsultov 4. ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH od 27. septembra – 4. oktobra 2016. godine

Spread the love
Menprom

U skladu sa godišnjim planom KPE za 2016. godinu „FINconsult“ će održati 4. ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH od 27. septembra – 4. oktobra 2016. godine u 5. Bh gradova; Tuzla, Sarajevo, Jelah-Tešanj, Brčko i Gračanica na temu: 

Reha Centar

FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE PO NOVIM PROPISIMA, NOVI PRAVILNICI O POREZU NA DOBIT I TRANSFERNIM CIJENAMA I OSTALI RELEVANTNI PROPISI

Mjesta održavanja:

 • Tuzla, 27. septembar 2016. (utorak), Visoka škola za finansije  i računovodstvo FINra, (zgrada Rudar)
 • Sarajevo, 28. septembar 2016. (srijeda), hotel Grand
 • Tešanj-Jelah, 29. septembar 2016. (četvrtak), hotel AA Jelah
 • Brčko, 30. septembar 2016. (petak), hotel Jelena
 • Gračanica, 4. oktobar 2016. (utorak), zgrada Medresa

Početak seminara u 10 sati (prijem knjižica i podjela materijala od 9 sati)

PROGRAM SEMINARA

1. Finansijsko -računovodstveno poslovanje po novim propisima

–  predmet regulisanja i ključne odredbe novog zakona o finansijskom poslovanju

–  na koga se zakon odnosi i ko je obveznik zakona

–  zakonski rokovi izmirenja obaveza u poslovnim transakcijama

–  sankcije za nepoštivanje rokova izmirenja obaveza

–  koje su obaveze i odgovornosti uprave društva i  nadzornog odbora

–  upravljanje rizikom likvidnosti;

–  nadzor nad primjenom zakona

–  računovodstveno poslovanje po novim propisima

–  ostali aktuelni propisi od značaja za finansijsko-računovodstveno poslovanje.

2. Novi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit

–  obveznici poreza na dobit

–  porezni bilans po novom zakonu i pravilniku

–  porezno priznati i nepriznati rashodi

–  utvrđivanje porezne osnovice

–  porezni tretman manjkova

–  porezni tretman rezervisanja

–  porezni tretman primanja zaposlenih

–  porezni tretman sumnjivih i spornih potraživanja

–  porezno priznata otpisana potraživanja

–  povezana lica i transferne cijene

–  porezno priznata amortizacija

–  kapitalni dobici i gubici

–  prenos gubitaka

–  korištenje poreznih kredita

–  usklađivanje prihoda

–  porez po odbitku

–  obračun akontacije poreza na dobit

–  porezni poticaji po novom zakonu

–  novi obrazac popreznog bilansa

–  zabrana isplate dobiti, zabrana davanja pozajmica i prenosa imovine

Predavač: Doc.dr. Ismet Kalić,

3. Uspostava i funkcionisanje  sistema  finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u javnom sektoru

–  ključne odredbe novog Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli (FUK)

–  koraci u uspostavljanju FUK-a

–  funkcionisanje FUKa u praksi

–  standardi  i Pravilnik  o FUK-u

4.  Računovodstvene politike za budžetske korisnike i Trezor 

–  zakonska regulativa

–  poslovne knjige i knjigovodstevne isprave

–  usklađivanje poslovnih knjiga i inventara

–  arhiviranje i čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava

–  procjenjivanje bilansnih pozicija

–  knjigovodstveno evidentiranje imovine, zaliha, potraživanja, obveza, prihoda i rashoda

–  primjena kontnog palna za budžet i budžetske korisnike

Predavači : – Fatima Obhođaš, FMF

– Almira Hurić, ovlašteni revizor

5. Novi porezni propisi i njihova primjena

 • Izmjene Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza

–  postupak i procedure naplate poreznih obaveza;

–  poduzimanje mjera prinudne naplate;

–  odgođeno plaćanje ili plaćanje u ratama;

–  plaćanje u ratama sa garancijom;

–  plaćanje u ratama bez garancije;

–  pravila kojih se porezni obveznik dužnik mora pridržavati prilikom odgođenog

–  plaćanja ili plaćanja u ratama;

 • Izmjena Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

–  ključne izmjene po novom Pravilniku

–  dozvoljeni iznosi neoporezivih isplata troškova službenog puta i naknada (topli obrok, regres, ostalo)

–  stupanje na snagu i primjena

 • Primjena Pravilnika o transfernim cijenama

–  šta predstavlja transfernu cijenu i kako je prepoznati u praksi

–  pojam principa “van dohvata ruke”

–  ko su povezana lica i pojavni oblici u praksi

–  metode obračuna transfernih cijena

–  dokumentacija o transakcijama sa povezanim licima

–  izvještaj o transfernim cijenama

–  nadzor nad transfernim cijenama

–  početak primjene

Predavač: Mr. Sc. Fikret Hasanović, Porezna uprava FBiH

6.  Primjena novih zakona u Brčko distriktu BiH   (seminar u Brčkom)

 • Novi Zakon o računovodstvu i reviziji
 • Novi Zakon o deviznom poslovanju
 • Novi Zakon o platnom prometu
 • Novi zakon o fiskalnim uređajima

Predavači : – Slavica Vujić, Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH

–  Nekir Suljagić, Ured za reviziju Brčko distrikta BiH

7. Pitanja, odgovori i diskusija

Materijal(uključen u cijenu seminara):

1. Priručnik: „Finansijsko-računovodstveno poslovanje po novim propisima, primjena novih pravilnika o porezu na dobit i transfernim cijenama, ostali relevantni propisi“,

2. Pribor za  pisanje

Naknada (sa uključenim PDV-om):

–  90 KM za učesnike koji su bili na prethodnom seminaru u organizaciji “FINconsult-a” (JUNI 2016.) i pretplatnike časopisa “Poslovni konsultant“, sa materijalom

–  110 KM za ostale učesnike sa materijalom

–  80 KM za učesnike bez materijala

Uplata naknade:

– lntesa Sanpaolo bank BiH, račun broj: 1544002000541593

– ProCredit bank BiH, račun broj: 1941160349501128

– Sberbank BH, račun broj: 1404011120021829

– UniCredit bank d.d. Mostar, račun broj: 3384402215365974

ili u gotovini pred početak seminara

 

 

FINconsult obilježava 12 godina uspješnog rada i poslovanja, i tim povodom će biti upriličena zakuska za sve učesnike seminara.      

 

 

Odlukom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj 63-3/15, Poslovni konsultant se priznaje kao program KPE finansijsko-računovodstvene profesije u BiH sa 8 bodova na pretplatu. Odluku možete pogledati ovdje. 

 

PREGLED URNEKA UGOVORA, PRAVILNIKA I DRUGIH AKATA U SKLADU SA ZAKONOM O RADU

 1.    Pravilnik o radu 
 2.    Ugovor o radu radi usklađivanja sa zakonom o radu
 3.    Ugovor o radu
 4.    Ugovor o radu na neodređeno vrijeme
 5.    Ugovor o stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)
 6.    Ugovor o radu za obavljanje poslova izvan prostorija poslodavca
 7.    Ugovor o radno-pravnom statusu direktora u radnom odnosu na neodređeno vrijeme
 8.    Ugovor o radno-pravnom statusu direktora u radnom odnosu na određeno vrijeme 
 9.    Menadžerski ugovor – direktor društva

 

Komentari

Komentara

Posted In: