Donesen Program rada Vlade TK za 2015. godinu

Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program rada Vlade za 2015. godinu. Nacrt godišnjeg programa rada Vlade TK kreiran je na osnovu programa rada ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija Tuzlanskog kantona. Svi raspoloživi resursi i najveći napori će biti usmjereni ka ostvarenju ekonomskog rasta i novog zapošljavanja kao pokretača i poluge razvoja svih ostalih oblasti društvenog života.

Reha Centar

Prema Programu, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva će, između ostalog, u 2015. u cilju ostvarenja strateškog cilja koji se odnosi na osiguranje finansijske konsolidacije i rješavanje pitanja radnog staža zaposlenika privrednih društava iz resorne nadležnosti pratiti realizaciju finansijske konsolidacije privrednih društava za koja se donese odluka da mogu ući u proces finansijske konsolidacije, i zajedno sa Vladom Tuzlanskog kantona obezbjediti finansijsku, stručnu i drugu podršku koja je neophodna za ostvarenje uspješnosti finansijske konsolidacije privrednih društava iz resorne nadležnosti.

Jedno od strateških opredjeljenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta je i racionalizacija mreže osnovnih i srednjih škola, u okviru koje će Ministarstvo u 2015. godini poduzeti neophodne radnje u cilju osnivanja JU Muzička škola Tuzla spajanjem JU Osnovna muzička škola Tuzla i JU Srednja muzička škola Tuzla.

Također, Ministarstvo će provesti aktivnosti na pripajanju osnovnih škola sa manjim brojem odjeljenja drugim školama, što će dovesti do efikasnijeg korištenja kadrovskih potencijala nastavnika i stručnih saradnika, smanjenja broja nenastavnog osoblja, te finansijskih ušteda.

Prioriteti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2015. godini su realizacija novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju, sklapanje ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, edukacija poljoprivrednih proizvođača i uspostava poljoprivredne savjetodavne službe u skladu sa Zakonom o poljoprivrednim savjetodavnim službama.

Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona će u 2015. godini nastaviti sa ostavrenjem doprinosa realizaciji strateških aktivnosti u sektoru pravde i osiguranju potrebnih sredstava za rad pravosudnih organa, kao svojim strateškim usmjerenjem. Realizacijom programa i aktivnosti postavljenih za 2015. godinu,

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice će nastojati doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva koji se odnose na plansko korištenje prostora u skladu sa smjernicama iz Prostornog plana TK 2005-2025., unaprjeđenje kvaliteta okoliša kroz približavanje evropskim standardima, unaprjeđenje komunalne infrastrukture i uslova stanovanja, te unaprjeđenje kadrovske strukture Ministarstva i osiguranje kvalitetne tehničke opremljenosti. Neke od ključnih aktivnosti Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona u 2015. godini su jačanje internih upravljačkih kapaciteta MSP-a i obrta i promociju poduzetništva te unapređivanje poduzetničkog učenja.

Jedno od strateških opredijeljenja Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja u ovoj godini je, usmjeren na razvoj turizma na području Tuzlanskog kantona i adekvatna promocija turističkih potencijala, kao i permanentna edukacija i podizanje svijesti o značaju razvoja turizma kao i razvoj saobraćaja i saobraćajne infrastrukture.

Pored toga, bit će realizovan Operativni plan mjera na suzbijanju nelegalnog rada u oblasti prijevoza na području Tuzlanskog kantona. U oblasti sigurnosti građana i unutrašnjih poslova u 2015. godini Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona raditi će na ostvarenju cilja koji se odnosi na unapređenje stanja lične i imovinske sigurnosti i zaštite ljudskih prava građana, te podizanje nivoa kvaliteta pružanja usluga stanovništvu Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo za boračka pitanja je i u 2015. godini strateški opredijeljeno na zaštitu prava branilaca i članova njihovih porodica kroz podršku u zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju, stambenom zbrinjavanju, stipendiranju i kreiranju uslova za obavljanje pripravničkog/volonterskog staža.

Podizanje nivoa održivosti sistema socijalne zaštite i potpuno uvođenje u prava lica i porodica definisanih Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom jedan je od ciljeva Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u 2015. godini. U oblasti prevencije i unaprjeđenja zdravstvenog stanja stanovništva, Ministarstvo zdravstva će u 2015. godini, između ostalog, realizovati preventivne programe rane dijagnostike.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara