Definisani akti za funkcionisanje Ureda za borbu protiv korupcije

Rental Travel

Vlada je donijela Uredbu o uspostavljanju i vođenju Registra podataka o nosiocima javnih funkcija i imovini, čime se propisuje način uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja Registra podataka o nosiocima javnih funkcija i prijem prijava podataka o imovini i poklonima nosioca javnih funkcija što je predviđeno Zakonom o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. Također, Uredbom se propisuje i način čuvanja i uništavanja podataka, postupak kontrole i provjere podataka o imovini i poklonima, pokretanje prekršajnog postupka, podnošenja prijava nadležnim organima i druga pitanja od značaja za uspostavljanje i vođenje Registra. Postupanje po ovoj uredbi provodit će Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom. Također, Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

aktuelno.ba

Komentari

Komentara