Data saglasnost na Pravilnik o koeficijentima za obračun plaća ustanovama visokog obrazovanja

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja. Standardi i normativi visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona definišu minimalno opterećenje nastavnika uz ostale propisane obaveze u okviru 40-satne radne sedmice od 6 sati predavanja sedmično i maksimalno opterećenje nastavnika u nastavi na svim ciklusima od 10 sati predavanja u okviru 40 – satne radne sedmice. U skladu sa navedenim, sačinjen je Pravilnik o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja. Univerzitet u Tuzli je dužan da u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Pravilnika sačini prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih na JU Univerzitet u Tuzli usklađen sa istim i dostavi Vladi Tuzlanskog kantona radi davanja saglasnosti.

Reha Centar

Prijedlogom Pravilnika predviđeno je, a u skladu sa usvojenim Standardima i normativima visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, da koeficijent za obračun plaće za minimalno sedmično opterećenje od 6 sati predavanja ostaje u visini postojećeg koeficijenta za obračun plaće za minimalno sedmično opterećenje za ranijih 5 sati predavanja sedmično, dok se za svaki naredni sat predavanja od 6 sati do 8,5 sati koeficijent uvećava za 0,38 kod redovnog profesora, za 0,35 kod vanrednog profesora i 0,32 kod docenta. Za svaki naredni sat od 8,5 do 10 sati predavanja sedmično koeficijent se povećava za 0,10 kod redovnog profesora, za 0,08 kod vanrednog profesora i za 0,05 kod docenta.

Koeficijenti kod vannastavnog osoblja ostaju nepromjenjeni.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas i Prijeldog izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Razlog za donošenje izmjena i dopuna Zakona je činjenica da od donošenja Zakona do danas, nisu obezbijeđene sve normativne, finansijske i tehničke pretpostavke za finansijsko osamostaljenje Uprave policije MUP TK, kako je to predvidio prethodni Zakon, kao i potreba za pripremu budžetskog zahtjeva MUP TK-a za 2016.godinu. Ovim izmjenama i dopunama prolongira se rok primjene Zakona do budžetske 2017.godine, kako bi se stekli uslovi za njegovu primjenu.

Obzirom da se ne radi o obimnim izmjenama Prijedlog Zakona je u skupštinsku poceduru upućen po skraćenom postupku.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica. Do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, Upravni odbor Bolnice činit će  Armin Begović, predsjednik i članovi Senahid Džebo, Nermin Slamnik, Šefik Halilčević i Hasib Jahić. Upravni odbor je imenovan kako bi se ispoštovao rok za imenovanje kojeg je Vlada postavila prilikom preuzimanja osnivačkih prava u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je i Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje NO JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“.Shodno izmjenama za člana Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća je predložen Asmir Avdić.

Odjeljenje za informisanje

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara