Bolja zdravstvena zaštita korisnika prava boračko invalidske zaštite

Menprom

Na osnovu ukazane potrebe, a u cilju bolje i adekvatne zdravstvene zaštite korisnika prava boračko invalidske zaštite, Vlada je danas donijela Uredbu o dopuni Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u liječenju branilaca i članova njihovih porodica.

Reha Centar

Razmatrajući izuzetno veliki broj podnijetih zahtjeva kao i izjavljenih žalbi, utvrđeno je da se veliki broj podnosilaca zahtjeva odbija iz razloga što Uredbom nisu propisana i druga operativna stanja na osnovu kojih se može odobriti finansijska pomoć, a radi se o stanjima koja zahtijevaju duže bolničko liječenje, rehabilitaciju i intenzivni medikamentozni tretman.

Ova dopuna je urađena u skladu sa opredjeljenjima Vlade Tuzlanskog kantona u oblasti zaštite pripadnika boračke populacije, uz prilagođavanje realnim materijalnim mogućnostima, rukovodeći se pri tome načelima pravičnosti i racionalnosti kojima se osigurava socijalno-ekonomska zaštita svima, a prvenstveno najugroženijim kategorijama branitelja i članova njihovih porodica.

Vlada je danas izmijenila i Odluku o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica. Radi se o odluci koju Vlada svake godine donosi, a sve kako bi se omogućilo da Zavod zdravstvenog osiguranja TK i tokom 2018. godine ratnim vojnim invalidima i članovima uže porodice ratnog vojnog invalida, koji su zaposleni u preduzećima koja ne vrše redovnu uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, vrši ovjeru legitimacija, dok se ne steknu uslovi da poslodavac izmiri obaveze.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara