Završena Konferencija Energa 2014

Spread the love
Rental Travel

Termoenergetika, Gas, Rudarstvo i Energetska efikasnost i ekonomija obnovljivih izvora energije bile su tematske oblasti drugog dana Međunarodne konferencije „Energa 2014“, a kojima su moderirali Fadil Nadarević, Admir Softić, Amir Brigić, Mak Kamenica i Petar Gvero.

Reha Centar

Drugog dana najviše pažnje je privukla tema „Aktuelnost u oblasti obnovljivih izvora energije u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izlagač Gordana Mičeta iz RERS-a Trebinje osvrnula se na zakonske i podzakonske akte koji regulišu ovu oblast a koji su zaokružile odredbe EU direktive iz oblasti obnovljivih izvora energije 2009/28.

ENERGA 2014

-Teško da mogu da napravim poređenje sa zakonskom regulativom u FBiH ali mislim da je upravo u poteklom periodu  u FBiH puno toga urađeno. Znam da su usvojeni neki podzakonski akti i da oni idu svojim putem, kao i  akcioni plan… Imate Zakon o obnovljivim izvorima i nadam se da ćemo vrlo brzo, kao BiH, u kompletu imati zaokružen ovaj sistem bar kada su obnovljivi izvori u pitanju – izjavila je Mičeta.

Nakon pravnog vakuma, uzrokovanog ukidanjem Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije iz 2010. godine, usvajanjem nizom zakonskih akata u FBiH je napokon stvoren zdrav ambijent za ulaganje u izvore energije iz obnovljivih izvora.

-Drago mi je da napokon imamo vrlo uređenu oblast obnovljivih izvora u FBiH. FERK kao i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije su donijeli, kroz transpranetan proces, niz podzakonskih akata i pravilnika, koji će otkloniti brojne nedoumice sa kojima su se do sada susretali investitori – istakla je Đulizara Hadžimustafić, iz Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kako je Bosna i Heregovina obavezna da ispuni određene ciljeve date Ugovorom o Energetskoj zajednici tako je auditorijum Konferencije, obrađujući tematske oblasti, pokušao da da određena rješenja, odnosno prijedloge za prevazilaženje trenutne situacije.

ENERGA 2014

Tako se govorilo i o problemima u kojima se našao poplavljeni Površinski kop Šikulje, što je ugrozilo ispunjenje energetskog bilansa BiH, a konstatovano je da adekvatna rješenja na nastalu situaciju mogu dati ljudi  koji imaju višedecenijsko iskustvo u radu u rudarskom i energetskom sektoru.

Iako je Janez Kopač iz Sekretarijata Energetske zajednice na otvaranju Konferencije izjavio da našu državu očekuju sankcije zbog neusvajanja zakona o gasu, na sesiji je rečeno da će BiH vrlo brzo pokrenuti rješavanje tog pitanja s obzirom da je, kao država potpisnica ugovora o uspostavljanju EZ, obvezna da ispuni određene zahtjeve i obaveze.

Rudarstvo BiH se očituje primarno kroz ugalj, koji će narednih pedesetak godina biti još uvijek aktuelan, te ostalih mineralnih sirovina koje su prisutne u državi i koje se mogu kvalitetno eksploatisati na jeftin nacin.

-Mineralne sirovine su nam jako dostupne i učestvuju u energetskoj bilansi jedne države, a to pojačava stabilnost i utiče na razvoj drugih privrednih grana koje prate ovaj sektor. Rudarstvo kao osnovna grana eksploatacije uglja će u BiH će biti dominantna, a na osnovu rezervi koje već postoje koje su kvalificirane na B i C bilansne varijacije – rekao je Kemal Gutić, dekan RGGF Tuzla u izlaganju na temu Perspektive razvoja rudarstva u BiH u novim uslovima poslovanja.

Među obrađenim temama tokom drugog dana Konferencije, koji je obuhvatio teme Termoenergetika, Gas, rudarstvo, Energetska efikasnost i ekonomija obnovljivih izvor energije, te Energetska efikasnost i Ekonomija obnovljivih izvora energije izdvajamo:

Implementacija direktive 2001/80/EC o ograničenju emisije određenih zagađivača u zrak iz velikih postrojenja u R. Srbiji i BiH, Program smanjenja emisija JP EP iH iz postojećih termoblokova TE Tuzla i TE Kakanj u skladu sa LCPD/IED,  Izbor glavnih parametara i tehnologije bloka TE Banovići, mogućnosti i ograničenja, Tehnologije visokoefikasne proizvodnje u energetici, Koncesija kao efikasan način investiranja u energetski sektor BiH sa osvrtom na investiranje u termoenergetske objekte, rudnike, obnovljive izvore energije, Trans-Jadranski gasovod (Tap), Razvojne perspektive, Kombinovana toplana – elektrana na plin, Energetska efikasnost jedno i viševentilatorskih ventilacionih sistema u podzemnim jamama na primjeru rudnika Haljinići u RMU Kakanj, Zakon energetske efikasnosti FBiH, Slijedeći koraci UNDP-a u BiH, USAID 3e pilot projekti, O energetskoj efikasnosti u BiH, Barijere za primjenu mjera energetske efikasnosti u zgradarstvu, UNDP green economic development projekat, Sistematski pristup informisanju, edukaciji i promociji energetske efikasnosti, Značaj integrisanog komuniciranja – implementacija medijske kampanje o energetskoj efikasnosti u TK…

Na konferenciji Energa 2014, koja je danas i završila sa radom, registrovano je blizu 200 učesnika i imali su priliku prisustvovati na 55 predavanja iz oblasti energetike, a koje su prezentirali naučni radnici, stručnjaci i  praktičari iz nekoliko evropskih zemalja.

Pokrovitelj konferencije je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, suorganizator USAID-Firma projekt, a sponzori UNDP i Schneider Electric.

Promus media – PR tim sajma i konferencije „Energa 2014“

 

AKTUELNO.BA

 

Komentari

Komentara