Za prva tri mjeseca deficit Tuzlanskog kantona oko 12 miliona KM

Rental Travel

Prije nego počnete čitati protokularni tekst koji smo dobili od Ureda za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona o finansijiskom stanju u 2013. imamo potrebu napisati samo nekoliko rečenica od onoga što smo čuli na press konferenciji, a što ne piše u izvještaju.

Reha Centar

Naime deficit ovog kantona samo u prva tri mjeseca tekuće godine iznosi 12 miliona KM, što znači da će do kraja godine dostići vrtoglavih 50 miliona i kada se uzme u obzir naslijeđeni deficit od oko 100 miliona to je ukupno 150 miliona KM., a što u prenesenom znači da ovom kantonu prijeti finansijiski kolaps.

Još konkretnije, novca ima samo za budžetske korisnike i to na infuziju, imajući u vidu podatak da jedva dobiju topli obrok i putne troškove.

A sad ono što smo dobili u zvaničnoj formi od Ureda za informisanje Vlade TK:

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna za 2013. godinu. U periodu januar-decembar 2013. godine ukupni prihodi i primici iznose 269.623.534 KM i za 18% su manji u odnosu na ostvarenje u 2012. godini. Rashodi u tom periodu iznose 301.099.736 KM dok su izdaci  4.243.311 KM. U izvještajnom periodu ostvaren je višak rashoda i izdataka nad prihodima i primicima u iznosu 35.719.513 KM.  U 2013. godini finansiranje (otplate kredita) iznosi  3.485.740 KM.

 Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o nedostajućim sredstvima u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona u periodu januar – mart 2014. godine. Izvršenje prihoda i primitaka iz budžetskih sredstava (bez primitaka po osnovu kreditnog zaduženja) u periodu januar-mart 2014. godine su u poređenju sa procijenjenim prihodima i primicima iskazanim u Planu novčanih tokova veći za 2.718.724,40 KM od čega se najveći dio odnosi na prihode od indirektnih poreza u iznosu od 2.036.270,49  KM januar-mart 2014. godine, kao i ukupno u odnosu na procjenu prihoda i primitaka za isti period).

Vlada je, također, donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.03.2014. godine kao i Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.04. – 30.06.2014. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaće. Utvrđena je osnovica za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec mart 2014. godine u iznosu od 380,25 KM.

Vlada je također donijela Odluku o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za mjesec mart 2014. godine u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu.

Komentari

Komentara