Vlada TK stvorila pravni osnov za rad i otplatu duga “Tuzla-kvarca”

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj redovnoj sjednici donijela je Odluku kojomprihvata Zapisnik o međusobnom usaglašavanju potraživanja i obavezaizmeđu privrednog društva „Tuzla –kvarc“ d.o.o. Tuzla i Ministarstva industrije, energetike irudarstva po osnovu naknada za eksploatisane količine kvarcnog pijeska na dan10.8.2016.godine.

Reha Centar

Odlukom je stvoren pravni osnov za uknjižavanje potraživanja u Ministarstvo finansija TK za period 2010 – 2015. godina u kojem je „Tuzla –kvarc“ d.o.o. Tuzla eksplatisao sirovinu bez dodijeljene koncesije.

Na ovaj način Vlada TK je na transparentan i zakonit način riješila dugogodišnji problem i preduzeću„Tuzla –kvarc“ d.o.o. Tuzla omogućila eksplataciju kvarnog pijeska na legalan način.Zapisnikom o međusobnom sravnjenju obaveza definisano je da ukupna potraživanjaMinistarstva industrije, energetike i rudarstva od “Tuzla kvarc” d.o.o. Tuzla sa 10.8.2016.godine, po osnovu obračunatih koncesionih naknada za period 1.9.2005. – 10.8.2016.godine i zakonskih zateznih kamata, iznose 135.816,85 KM.

Riječ je o dugu za period 2010-2015. godina u visini od 114.342,02 KM, zatezenim kamatama po Tužbi Ministarstva industrije,energetike i rudarstva radineosnovanog bogaćenja za ovaj perod  od 13.179,34 KM i zakonskim zateznim kamatama za dio dospjelih rata koje nisu izmirene u roku, utvrđenim

Protokolom o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih

koncesionih naknadado 3.8.2016. godine  u visini od 8.323,49 KM.U međuvremenu je Tuzla-kvarc izmirio dugovanja iz Protokola potpisanog prošle godine u iznosu od 112.282,91 KM.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara