Vlada TK: 237.000 KM za projekte materijalnog zbrinjavanja osoba u stanju socijalne potrebe

Menprom

Danas je Vlada dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2023. godinu. Ovim programom, ukupno planiranih 237.000,00 KM se raspoređuju organizacijama/udruženjima za podršku realizacije projekata u 2023. godini. Tako je za projekte prevencije siromaštva i podrška materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama u vidu dodjele prehrambenih i higijenskih paketa i ogrjeva planirano 55.000 KM. Za podršku djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja je planirano 50.000 KM, a za osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje i druge oblike usluga i podrške ovim licima i njihovim porodicama, a koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom 38.000 KM. Za podršku pojedincima i porodicama, koje zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama) putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana, razvoja hraniteljstva i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice Programom je predviđeno 40.000 KM, a za poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga, usluga pomoći i njege u kući i drugih oblika podrške 54.000 KM.

Reha Centar

aktuelno.b a

Komentari

Komentara