Utvrđene visine školarina na Univerzitetu u Tuzli

Menprom

Reha Centar

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o iznosu participacije i školarine na sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli  u akademskoj 2020/’21. godini. Prema ovoj odluci redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i koji nemaju status zaposlenog lica, u akademskoj 2020/’21. godini plaćat će participaciju u troškovima studija u visini od 100,00 KM po semestru.

Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju u akademskoj 2020121. godini, a prvi puta upisuju prvu studijsku godinu plaćat će školarinu u iznosu od 900,00 KM po semestru na Akademiji dramskih umjetnosti, Medicinskom fakultetu i Odsjeku zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta. Na Fakultetu elektrotehnike (Elektrotehnika i računarstvo), Farmaceutskom fakultetu, Mašinskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu, Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu i Tehnološkom fakultetu školarina će iznositi  750,00 KM po semestru, dok je 600,00 KM po semestru iznos školarine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Fakultetu elektrotehnike (Tehnički odgoj i informatika), Filozofskom fakultetu i Pravnom fakultetu.

Vanredni studenti prvog ciklusa studija, koji se sami finansiraju, a prvi put upisuju studijsku godinu, plaćat će školarinu u iznosu od 750,00 KM po semestru na Ekonomskom fakultetu (Poslovna ekonomija) i Fakultetu za tjelesni odgoj i sport (Edukacija trenera u sportu).

Školarina za studente drugog ciklusa studija, za studijske programe u trajanju od jedne akademske godine iznosi 2.400,00 KM, a za studente studijskih programa u trajanju od dvije akademske 2.400,00 KM po studijskoj godini.

Studenti trećeg ciklusa studija upisani u akademskoj 2020121. godini, plaćat će  školarinu u iznosu od 9.000,00 KM na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, 10.000,00 KM na Filozofskom fakultetu, 12.000,00 KM na Edukacijsko-rehabilitacijskom, Ekonomskom, Farmaceutskom, Medicinskom, Pravnom, Prirodnomatematičkom, Rudarsko-geološko-građevinskom, Tehnološkom fakultetu i zajedničkom doktorskom studiju Prirodno-matematičkog i Tehnološkog fakulteta, dok će na Fakultetu elektrotehnike i Mašinskom fakultetu školarina iznositi 14.000,00 KM.

Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i redovni studenti koji se sami finansiraju, a koji pripadaju kategorijama osoba  propisanih Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica, odnosno Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom u akademskoj 2020/’21. godini plaćat će do 50% iznosa participacije, odnosno do 50% iznosa školarine.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara