Usvojen Program borbe protiv korupcije na području Tuzlanskog kantona

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Program borbe protiv korupcije na području Tuzlanskog kantona za 2016-2019 sa Akcionim planom za provođenje Programa. Osnovni ciljevi Programa se mogu u najkraćem predstaviti kao stvaranje preduslova za sprječavanje i suzbijanje korupcije u svim oblastima iz nadležnosti Kantona.

Reha Centar

Ovo stvaranje preduslova planirano je jačanjem institucionalnog okvira, efikasnijom prevencijom, te otkrivanjem i sankcionisanjem počinilaca koruptivnih djela, uz adekvatniju edukaciju i uspostavljanje sistema nadzora nad praćenjem provedbe aktivnosti koje se provode na tom planu.

Istovremeno, usklađivanjem normativne regulative i koordinacijom sa nosiocima aktivnosti na realizaciji strateških dokumenata viših nivoa vlasti, koji u bitnoj mjeri predstavljaju strateški okvir i orijentir općeg zajedničkog nastupanja u borbi protiv korupcije, namjeravaju se stvoriti pretpostavke za odlučnu i sveobuhvatnu borbu protiv korupcije, što podrazumijeva utvrđivanje prioritetnih oblasti za djelovanje, ali i određenih polaznih opredjeljenja i načina zajedničkog djelovanja.

U tom kontekstu, opći cilj Programa se određuje kao nastojanje da se u Kantonu definišu prioriteti na planu prevencije korupcije i borbe protiv korupcije, uspostave principi i mehanizmi zajedničkog djelovanja svih institucija javne vlasti, kao i svih segmenata društva na tom polju, te da se stvore, odnosno unaprijede pretpostavke za smanjenje stvarnog i percipiranog nivoa korupcije i da se afirmišu pozitivne društvene vrijednosti poput integriteta, odgovornosti i transparentnosti.

Također Vlada je danas imenovala i Tim za sprječavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara