Ukupno 2,5 miliona KM za kapitalne investicije

Rental Travel

Na danas održanoj sjednici Vlada je izmijenila i dopunila Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021. godinu. Ovim izmjenama, uz prethodno planirane investicije u iznosu od 1,5 miliona KM, planirana je raspodjela novih 1 milion KM. Od ukupno 2,5 miliona KM, najveći dio planiran je u oblasti obrazovanja, 900.000,00 KM.  Uz sredstva za prioritetna ulaganja u sisteme grijanja školskih objekata i sanitarne čvorove, osigurano je 150.000,00 KM za izgradnju novog školskog objekta OŠ „Banovići Selo“ u Banovićima. Podsjećamo stari školski objekat ove škole je ugrožen širenjem eksploatacionog polja RMU Banovići, zbog čega je odlučeno da se za učenike ove škole na novoj lokaciji izgradi novi moderan školski objekat. Također, 40.000,00 KM planirano je za završetak radova na izgradnji područne škole Devetak, JU OŠ „Puračić“ Lukavac. Javnoj ustanovi „Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla“ odobreno je 49.900,00 KM za izgradnju toplinske podstanice i priključenje na sistem daljinskog zagrijavanja. Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli je za nabavku opreme za trenažni proces odobreno 37.000,00 KM.

Reha Centar

Za ulaganja u pravosudne institucije u oblasti pravosuđa odobreno je ukupno 446.260,00 KM, a za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade Soda So u Tuzli, planirane su 63.000,00 KM. U oblasti kulture, za građevinske radove na započetoj rekontrukciji dijela zgrade JU Muzej istočne Bosne, planirano je 150.000,00 KM.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara