Ujedinjeni u zagovaranju prava djece sa invaliditetom

Spread the love
Rental Travel

Informativni centar za osobe sa invaliditetom je u četvrtak 16. novembra 2017. godine u Hotelu Hollywood na Ilidži održao dva događaja u sklopu promocije prava osoba sa invaliditetom sa posebnim naglaskom na prava djece sa invaliditetom.

Reha Centar

U prvom djelu programa održan je 1. Inauguracijski sastanak pod nazivom “Ujedinjeni u zagovaranju prava djece sa invaliditetom”.  

Cilj sastanka je bio da se kroz prezentaciju projekta “Jačanje zajedničkih zagovaračkih akcija nevladinih organizacija u cilju ostvarivanja prava djece sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini ”, koji provodi Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ iz Tuzlete putem promocije krovne BiH nacionalne organizacije: „Unija organizacija osoba sa invaliditetom u BiH – UOOIBiH“:

–       Vladinom sektoru na svim nivoima, organizacijama osoba sa invaliditetom (OOSI), te široj javnosti u BiH predstavi UOOIBiH kao krovno tijelo/mreža organizacija osoba sa invaliditetom koje će, zastupajući zajedničke interese osoba sa invaliditetom (OSI), predvoditi zagovaračke i lobističke aktivnosti, s posebnim fokusom na djecu sa invaliditetom, u cilju ostvarivanja prava OSI na nivou BiH.

–       Potaknu organizacije osoba sa invaliditetom, kao i roditeljske organizacije djece sa invaliditetom da se pridruže UOOIBiH, kako bi kao punopravne članice aktivno učestvovale u radu UOOIBiH, zastupajući specifična prava svojih korisnika, te time doprinijele poboljšanju opšteg položaja osoba sa invaliditetom u BiH, s fokusom na položaj djece sa invaliditetom.

Sastanku se odazvao znatan broj organizacija osoba sa invaliditetom, organizacija roditelja djece sa invaliditetom, kao i predstavnici vlasti iz područja obrazovanja, socijalne zaštite i ljudskih prava.

Tokom radnog djela izneseni su razlozi za osnivanje krovnog udruženja, značaj takve organizacije, te pregled aktivnosti i pravnih koraka preduzetih u procesu njenog osnivanja.

Prisutni su tokom diskusije ukazali na važnost UOOIBiH kad je u pitanju zajednički nastup organizacija osoba sa invaliditetom u zaštiti prava OSI, izrazili čestitke na osnivanju, te obećali saradnju u narednom periodu.

Ova inicijativa je sastavni dio regionalnog projekta Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece sa invaliditetom na Zapadnom Balkanu i Turskoj, koji provodi UNICEF i EDF a financiran je od strane EU, a cilj joj je da osnaži nacionalne mreže OOSI kao zagovarače socijalne inkluzije djece sa invaliditetom.

U drugom dijelu programa Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ promovisao je knjigu priča roditelja mladih osoba sa invaliditetom pod nazivom „Samostalni život je i naša nada“. Priče su sakupljene i publikovane u sklopu projekta  „Jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom za samostalni život u BiH“ koji I.C. „Lotos“ provodi u partnerstvu sa švedskom organizacijom STIL iz Stockholma, a financiran je od strane Švedske organizacije za međunarodni razvoj SIDA, posredstvom MyRight-a.

Govoreći o ličnim iskustvima, izazovima i spoznajama kroz koje su prošli, uvijek iznova ističući važnost podrške i informacija, priče su promovisali sami akteri, roditelji mladih osoba sa invaliditetom. U veoma ličnom i inspirativnom izlaganju, o izazovima života djece sa invaliditetom u našem društvu govorila je i aktivistica I. C. „Lotos“ Senaida Sarajlić.

Vjerujemo da će ova publikacija priča poslužiti mnogim roditeljima i porodicama osoba sa invaliditetom, kao ohrabrenje i motivacija da nastave da se zalažu za prava svoje djece na samostalan život i puno učešće u društvu.

Također, namjera je da posluži i široj zajednici kako bi se upoznala sa problemima porodica osoba sa invaliditetom koje ostaju na marginama društvene pažnje.

Informativni centar za osobe sa invaliditetom “Lotos”

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara