Tuzla prva lokalna zajednica u FBiH po pitanju prevencije i borbi protiv korupcije

Rental Travel

U skladu sa Strategijom borbe protiv korupcije BiH (2009. – 2014.) i Akcionim planovima borbe protiv korupcije na svim nivoima, uključujući Opći plan borbe protiv korupcije u FBiH od 08.05.2012.god., predviđeno je da sve institucije u javnom sektoru započnu aktivnosti radi efikasne borbe protiv korupcije.

Reha Centar

Grad Tuzla je u sklopu projekta ”Jačanje antikorupcionih kapaciteta institucija”, koji je podržan od strane Vlade Velike Britanije uz tehničku asistenciju Net Consulting iz Sarajeva, proveo aktivnosti na implementaciji Strategije borbe protiv korupcije i postao prva lokalna zajednica u FBiH koja je ispunila obaveze na planu prevencije i borbe protiv korupcije.

U proteklih devet mjeseci je proveden niz aktivnosti na realizaciji i uspostavi ovog, za zajednicu, veoma značajnog projekta.

 1. Izrađen Plan integriteta Grada Tuzla i mapirane sve rizične tačke i rizični procesi koji stvaraju plodno tlo za nastanak korupcije, te utvrđen plan provedbe mjera poboljšanja u odnosu na svaki identifikovani rizik,
 2. Usvojena procedura postupanja sa svakom prijavom nepravilnosti i korupcije od strane građana, uposlenika i klijenata sa formiranim internim istražnim timom i vremenskim ograničavanjem trajanja istrage na maksimalno 45 dana uz obavezu obavještavanja prijavitelja o rezultatima istrage,
 3. Usvojene odredbe o zabrani provođenja odmazde nad prijaviteljem korupcije u Gradu Tuzla,
 4. Uspostavljen otvoreni komunikacijski kanal za prijavu nepravilnosti i korupcije ‘Etička linija’, koji omogućava anonimno prijavljivanje korupcije sa visokim standardom zaštite identiteta prijavitelja, aktivno učešće prijavitelja u praćenju toka istrage i nemogućnost brisanja ili korigovanja pristiglih prijava.

 

 

Cilj ovog projekta je:

 • Ustanoviti/intenzivirati aktivnosti na sprečavanju korupcije u javnom sektoru
 • Uspostaviti sistem za prevenciju korupcije u svim strukturama javnih institucija u BiH, kako bi se minimizirao rizik od korupcije

Plan integriteta je interni antikorupcioni dokument u kojem se, na osnovu samoprocjene institucije, utvrđuju faktori rizika za pojavu korupcije te planira donošenje mjera kojim će se sistemski i preventivno djelovati u cilju smanjivanja ili uklanjanja mogućnosti za pojavu korupcije u instituciji.

Internet servis Etička linija je otvoreni komunikacijski kanal za prijavu nepravilnosti uočenih u radu Grada Tuzle.

Prijava sumnji na nepravilnosti se vrši putem: http://grad.tuzla.ba  (Etička linija)

Gradonačelnik Jasmin Imamović je pozvao građane da se uključe u borbu protiv korupcije i napomenuo da je Grad Tuzla opredijeljen da stalno jača standarde profesionalizma, etike i integriteta. Uvodeći ‘Etičku liniju’ za prijavljivanje svih nepravilnosti u našem radu, omogućili smo građanima, uposlenicima, svim strankama u postupku, klijentima, dobavljačima da prijave etičku zabrinutost i dobiju odgovor o rezultatima interne istrage u maksimalnom roku od 45 dana. Pozvao je i sve ostale nivoe vlasti u BiH da prihvate i uspostave efikasne sisteme u borbi protiv korupcije.

Bojan Bajić iz Net Consultinga je pojasnio da je sistem ‘Etička linija’ eksterni servis kojim upravlja treća profesionalna kompanija, koja svim prijaviteljima garantuje potpunu anonimnost i nemogućnost brisanja podataka iz prijave. Posebno je naglasio smjelost implementacije ovakvog poduhvata, te napomenuo da je Grad Tuzla jedina lokalna zajednica u FBiH koja se odlučila za realizaciju programa Etička linija.

Prijavu sumnje na nepravilnosti u radu Grada Tuzle putem sistema mogu podnijeti:

 • Građani
 • Uposlenici
 • Stranke u postupku
 • Klijenti
 • Dobavljači

Prijaviti se mogu svi postupci suprotni zakonima, propisima i internim aktima, nepoduzimanje radnji potrebnih za pravilno, etično i transparentno postupanje.

Koruptivna radnja

Sukob interesa

Govor mržnje

Zloupotreba položaja

Kršenje internih procedura

Nepravilnosti u računovodstvu i finansijama

Zloupotreba sredstava međunarodne donatorske pomoći

Nepravilnosti u javnim nabavkama

Nepravilnosti u zapošljavanju

Nepravilnosti u dodjeli sredstava

Nanošenje štete instituciji

Krađa.

AKTUELNO.BA


Komentari

Komentara