TK: Slabiji uspjeh na eksternoj maturi u općim gimnazijama

Spread the love
Rental Travel

Vlada je danas usvojila Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi u općim gimnazijama na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2016/2017. godini. Komparativna analiza pokazuje kretanje rezultata mature u odnosu na svih proteklih dvanaest godina.

Reha Centar

Evidentan je pad prosječne ocjene sa mature i ona je nešto manja u odnosu na prošlu godinu i nešto veća u odnosu na pretprošlu. Smanjenje prosječne ocjene mature je, u odnosu na prošlu godinu, sa 3,79 na 3,53, što je, u odnosu na prosjek dosadašnjih matura (3,99), manje za 11% .

Razloge stabilizacije prosječne ocjene treba tražiti u politici izrade testova i efikasnije organizacije eksternog dežuranja i praćenja, navodi se u Izvještaju. I ove godine, kao platforma za provođenje mature, korištena je web stranica www.ematura.pztz.ba specijalno formirana za kreiranje povoljnog okruženja za planiranje i izvođenje mature, te oglašavanja rezultata mature.

Na osnovu rezultata mature i istraživanja među direktnim učesnicima u procesu mature, kroz Informaciju je ponuđeno i nekoliko zaključaka i preporuka koji mogu biti poticaj odgovornim faktorima u planiranju i provođenju mature. Ono što bi se mogao uzeti i kao generalni zaključak jeste da uhodana praksa eksternog vrednovanja u općim gimnazijama može biti „prenesena“ na druge srednje škole, u kojima se sada ne izvodi eksterna matura bez pojave većih nepoznanica u njegovom planiranju i izvođenju.

Visokoškolske ustanove bi trebale vidjeti šansu da se eksternom maturom podiže kvaliteta budućih studenata i stvaranjem uslova za kvalitetniji rad na prvoj (i drugim) godini/ma studija. U svakom slučaju, ovakav vid mature, po mišljenju svih njenih aktera u istraživanju, nema alternativu, jer je postao dio kulture u općem obrazovanju TK, navodi se u Informaciji.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara