Strategija razvoja Tuzlanskog kantona 2021-2027. godina

Menprom

Vlada je danas utvrdila prijedlog Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina. Ovaj dokument predstavlja integrisani multisektorski strateški dokument kojim se definišu javne politike i integralno usmjerava razvoj kantona i jedinica lokalne samouprave unutar Kantona. Strategija je pripremljena uz potporu Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekt Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP). Usklađena je sa relevantnim strategijama viših nivoa vlasti u BiH, obavezama proizašlim iz procesa evropskih integracija te Ciljevima održivog razvoja usvojenim od strane Ujedinjenih nacija. Kao takva, ona predstavlja i podlogu za usklađivanje i izradu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave.

Rental Travel

Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona je definisano da će se ostvarenje razvojne vizije Tuzlanskog kantona realizovati kroz tri strateška cilja, razrađena u 12 prioriteta i 48 mjera.

U sektoru ekonomskog razvoja, okosnicu razvoja predstavlja digitalizacija i principi zelene ekonomije koji će se protezati kroz aktivnosti unutar prioritetnih razvojnih područja uključujući, industriju, rudarstvo, sektor malih i srednjih preduzeća i obrta, poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i turizam. Djelotvorna, otvorena i odgovorna javna uprava biti će u funkciji unapređenja poslovnog okruženja i podrške ekonomskom razvoju. U sektoru društvenog razvoja, Strategija se fokusira na društveni razvoj koji nastoji graditi društvo jednakih mogućnosti, jača društvenu koheziju i solidarnost, osigurava bolju socijalnu uključenost, brigu i zaštitu svih stanovnika te potiče rodnu ravnopravnost bez diskriminacije. Kroz aktivnosti na unapređenju oblasti obrazovanja i nauke, zdravstvene i socijalne zaštite, sporta, kulture i položaja mladih te sigurnosti, doprinijeti će se razvijenom, inkluzivnom i prosperitetnom društvenom sektoru sa jednakim pravima za sve građane. U oblasti održivog upravljanja okolišem, prirodnim i infrastrukturnim resursima, Strategija se koncentriše na unapređenje zaštite okoliša i planskog korištenja prirodnih resursa i prostora, povećanje energijske efikasnosti te modernizacije saobraćajne i komunalne infrastrukture što je u konačnici u funkciji osiguranja resursno efikasnog i održivog infrastrukturnog razvoja.

Uspješnoj implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona doprinijeti će i implementacija sedam strateških projekata, te dodatnih deset ključnih strateških projekata sadržanih u mjerama kojima se realiziraju prioriteti i strateški ciljevi. Strateški projekti izgradnje mreže autocesta/brzih cesta na području Tuzlanskog kantona prepoznati su kao intervencija najvećeg značaja za ostvarenje strateških ciljeva definisanim u Strategiji.

U okviru Strategija je izrađen i indikativni finansijski okvir implementacije, koji sadrži pregled finansijskog okvira prema strateškim ciljevima, prioritetima, mjerama kao i strateškim projektima u navedenom planskom periodu. Ukupno planirana sredstva za realizaciju u planskom periodu iznose 812.372.360 KM, od čega iz je budžetskih sredstava planirano 394.762.690 KM ili 48,59%, dok je iz ostalih izvora planirano 417.609.670 KM ili 51,41%. Ministarstvo privrede će za svaku godinu implementacije koordinirati izradom Akcionog plana koji će obuhvatiti trogodišnje razdoblje po principu 1+2, i na osnovu kojih će se na godišnjem nivou praviti procjena potrebnih finansijskih sredstava za implementaciju aktivnosti predviđenih Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara