Prvi kanton u FBIH sa usklađenom listom lijekova

Spread the love
Rental Travel

Vlada je donijela Odluku o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Pozitivnu listu lijekova čine dvije liste i to: A lista lijekova – lijekovi sa učešćem Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u cijeni lijeka od 100 %, odnosno lijekovi za koje nije moguće utvrđivati učešće osiguranika u nabavci lijeka i B lista lijekova – lijekovi sa učešćem Zavoda u procentualnom iznosu određenom odlukom vlade kantona, saglasno finansijskim mogućnostima kantona.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Odluku o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH.  Ovom je Odlukom propisana obaveza kantona da izvrši usaglašavanje svojih pozitivnih listi sa Federalnom listom lijekova i to obavezno sa A listom lijekova i fakultativno sa B listom lijekova. Današnjom odlukom Vlada Tuzlanskog kantona prva je u FBiH koja je u potpunosti realizovala sve obaveze usklađivanja listi lijekova.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara