Potpisivanje Ugovora o dodjeli placeva za izgradnju kuća

Menprom

U zgradi Gradske uprave Grada Tuzla, gradonačelnik Jasmin Imamović je obavio potpisivanje Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa, po osnovu prijenosa prava vlasništva na nekretninama, sa 39 korisnika, čije su kuće uništene u prirodnoj nesreći (klizište).

Reha Centar

Riječ je o korisnicima koji su po Prvom javnom konkursu za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla, ostvarili pravo na dodjelu zemljišta u svrhu izgradnje individualnog stambenog objekta.

Potpisnicima Ugovora uručene su Odluke Gradskog vijeća, te ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza, između Grada Tuzle i korisnika parcela. Na ovakav način će biti spriječena svaka eventualna zloupotreba.

Nakon što je Tuzla, na osnovu stručne procjene, prva proglasila stanje elementarne nepogode, neprekidnim radom štaba od 70 osoba, na padinama oko Tuzle, interventnom sanacijom je spašeno preko 4000 kuća.

Do sada su objavljena dva javna konkursa za prenos prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla licima sa nastradalih područja grada Tuzla u svrhu izgradnje individulanih stambenih objekata, na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Tuzle.

Prvim konkursom je bilo obuhvaćeno 49 parcela na lokacijama k.o. Breške, k.o. Plane, k.o. Solina i k.o. Tuzla I. Odlukom Gradskog vijeća Tuzla, broj:01/07-31-7166/2014 od 29.12.2014.godine o prenosu prava vlasništva na nekretninama u svrhu izgradnje individualnog stambenog objekta. Po okončanju konkursne procedure dodijeljeno je ukupno 39 parcela na 4 lokacije, uz napomenu da je za neke lokacije bilo više interesenata, dok za određeni broj lokacija nije bilo interesenata.

JASMIN IMAMOVIĆ

Na osnovu odluke Gradskog vijeća Tuzla od 29. 12. 2014. godine, je raspisan drugi javni konkurs za  prenos prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu grada Tuzla licima sa nastradalih područja grada Tuzla u svrhu izgradnje individulanih stambenih objekata, na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Tuzla. Konkursom je obuhvaćeno 26 parcela na lokacijama k.o. Breške, k.o. Pasci donji,  k.o. Solina, k.o. Slavinovići i k.o. Simin Han.

U toku su aktivnosti Gradske uprave Tuzla na dobijanju sredstava od strane Federalnog Fonda, UNDP-a, stranih donatora i ambasada, za financiranje pomoći za gradnju i obnovu kuća, kao i za definitivnu sanaciju klizišta.

UGOVORI GRAD TUZLA

U Konačnom izvještaju o procjeni šteta uzrokovanih prirodnom nesrećom iz maja 2015. godine (o.p. usvojenom na petoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzle od 29. 12. 2014. godine), evidentirano je  1.336 oštećenih objekata i 112 potpuno uništenih objekata, što iznosi ukupno 1.448 objekata.

U ovaj iznos nisu uključene štete na pomoćnim objektima i vikendicama. Procijenjena vrijednost potpuno uništenih i oštećenih objekata iznosi cca 15,2 miliona KM, od čega se šteta na uništenim objektima procjenjuje u iznosu cca 4,6 miliona KM.

AKTUELNO.BA

 

 

Komentari

Komentara