Potpisani ugovori za izgradnju fotonaponskih elektrana Gračanica 1 i 2

Rental Travel

Generalni direktor i izvršni direktor za kapitalne investicije JP Elektroprivreda BiH, Admir Andelija i Senad Salkić, postpisali su danas sa ministrom privrede Srednjobosanskog kantona Nisvetom Hrnjićem Ugovor o koncesiji za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja fotonaponskih elektrana Gračanica 1 i 2, instalisane snage do 50 MW. 

Reha Centar

JP Elektroprivreda BiH će u nova postrojenja investirati 60 miliona KM, saopćeno je iz JP Elektroprivreda BiH.

Ugovor o koncesiji za fotonaponske elektrane čija je izgradnja predviđena na lokalitetu odlagališta jalovog materijala Rudnika uglja „Gračanica“ Općina Bugojno, zaključen je na period 30 godina od dana izgradnje i puštanja elektrana u pogon. Rok za realizaciju projekata je 30 mjeseci. 

Tokom cjelokupnog koncesionog razdoblja, JP Elektroprivreda BiH će Srednjobosanskom kantonu vršiti uplatu naknade za koncesiju u visini 1,5 posto ukupne vrijednosti proizvedene električne energije. Naknada će se obračunavati na osnovu trenutno važeće otkupne cijene za električnu energiju proizvedenu iz fotonaponskih elektrana.

U ispunjavanju zadataka strateškog opredjeljenja koji podrazumijeva značajno povećanje udjela proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, JP Elektroprivreda BiH  u periodu do 2030.godine planira izgradnju fotonaponskih elektrana i na površinama rudnika uglja Breza, Kakanj i Kreka, deponijama TE u Tuzli, te na podveleškom platou na kojem je uspješno realizovan projekat  prve vjetroelektrane u vlasništvu kompanije.

U okviru mjerne kampanje JP Elektroprivrede BiH na deset lokacija vršena su mjerenja globalnog solarnog zračenja i na osnovu preliminarnih proračuna i analize osjetljivosti, pokazalo se da je ulaganje u svih šest planiranih fotonaponskih elektrana isplativo. Procjenjuje se da će njihove ukupna instalisana snaga iznositi oko 210 MW.

Prenamjena degradiranih slobodnih površina rudnika i odlagališta Koncerna EPBiH, a koja trenutno nemaju drugu svrhu, diverzifikacija proizvodnog portfolija i djelatnosti u okviru Koncerna EPBiH i doprinos dekarbonizaciji, primarni su benefiti implementacije projekata fotonaponskih elektrana JP Elektroprivreda BiH i predstavljaju konkretan doprinos energijskoj tranziciji i tranziciji ugljenih regiona, u skladu sa ispunjavanjem međunarodnih obaveza u energetskom sektoru na integracijskom putu BiH prema EU i strateškim dokumentima u ovoj oblasti na nivou države BiH, Federacije BiH i Koncerna EPBiH.

Fena

Komentari

Komentara