Pojačana kontrola uvoza mineralnih đubriva

Rental Travel

U skladu sa planom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona i ovlaštenjima definiranim članovima 14. i 16. Zakona o mineralnim đubrivima, kantonalni poljoprivredni inspektori će, u mjesecu februaru 2014. godine,  kontrolisati uslove za upis u Registar distributera i uvoznika mineralnih đubriva, kao i uslove za upis mineralnih đubriva u  Registar  mineralnih đubriva, kod svih subjekata koji podliježu odredbama ovog Zakona, na prostoru svih 13 općina Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Članom 6. Zakona o mineralnim đubrivima (”Službeni glasnik BiH”  broj:  46/04, 76/11),  propisani su uslovi koje moraju ispunjavati uvoznici i distributeri mineralnih đubriva, kako slijedi:

1. Prometom mineralnih đubriva mogu se baviti distributeri koji su registrirani za obavljanje

      navedene djelatnosti u skladu s propisom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i

      koji su upisani u Registar distributera i uvoznika.

 2. Uvozom mineralnih đubriva mogu se baviti uvoznici koji su registrirani za obavljanje

     navedene djelatnosti u skladu s propisom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i

     koji su upisani u Registar distributera i uvoznika.

 3. Distributeri i uvoznici koji se bave prometom mineralnih đubriva upisuju se u Registar distributera

     i uvoznika ako ispunjavaju uslove za skladištenje mineralnih đubriva i uslove u pogledu stručne

     spreme.

 4. Upis u Registar vrši se na osnovu zahtjeva distributera, odnosno uvoznika mineralnih đubriva

     nadležnom organu entiteta i Brčko Distrikta.

 5. Detaljnije uslove za upis ili brisanje iz Registra distributera i uvoznika te sadržaj, oblik i način

     vođenja Registra propisuje Vijeće ministara na prijedlog Uprave, uz prethodno mišljenje nadležnih

     organa entiteta i Brčko Distrikta.

Uslovi koje moraju ispunjavati pravna ili fizička koja stavljaju u promet mineralna đubriva, propisani su članom 5. Pravilnika o upisu distributera i uvoznika mineralnih đubriva u registar distributera i uvoznika mineralnih đubriva (”Službeni glasnik BiH”, broj 05/13), a detaljni uslovi, između ostalih i oni u pogledu skladištenja mineralnih đubriva za promet na veliko i na malo, definisani su Pravilnikom  o uslovima za stavljanje u promet, kvaliteti i kontroli kvaliteta mineralnih đubriva te skladištenje i rukovanje mineralnim đubrivima (”Službeni glasnik BiH”, broj:  90/09, 13/11, 33/13).

Rokovi za upis u Registar distributera i uvoznika mineralnih đubriva, definirani su članom 9. Pravilnika o upisu distributera i uvoznika mineralnih đubriva u registar distributera i uvoznika mineralnih đubriva, kako slijedi:

       ”1 -Proizvođači i uvoznici mineralnih đubriva obavezni su podnijeti zahtjev za upis u

Registar distributera i uvoznika najkasnije do 31.08.2013. godine.

             2 – Pravna ili fizička lica koja se bave prometom mineralnih đubriva na veliko obavezna

su podnijeti zahtjev za upis u Registar distributera i uvoznika najkasnije do 31.12.2013. godine.

             3 – Pravna ili fizička lica koja se bave prometom mineralnih đubriva na malo obavezna su

             podnijeti zahtjev za upis u Registar distributera i uvoznika najkasnije do 31.12.2014. godine.

U skladu sa članom 5. stav 1. Zakona o mineralnim đubrivima, prije stavljanja u promet, mineralna đubriva moraju biti upisana u Registar mineralnih đubriva. Upis u Registar se vrši na osnovu zahtjeva proizvođača, odnosno uvoznika, mineralnih đubriva na način propisan članom 4. Pravilnika o upisu mineralnih đubriva u registar mineralnih đubriva (”Službeni glasnik BiH” broj 05/13).

Mjere koje može poduzeti poljoprivredni inspektor, definirane su članom 17. Zakona o mineralnim đubrivima (”Službeni glasnik BiH”  broj:  46/04, 76/11), dok su članom 18. istog Zakona definisane slijedeće novčane kazne:

1. Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 50.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

a) proizvodi, uvozi ili stavlja u promet mineralno đubrivo koje ne ispunjava propisane uslove u

    pogledu minimalnog kvaliteta (član 4. stav 1.);

b) mineralno đubrivo u prometu neopravdano označi oznakom “EC FERTILIZER” (član 4. stav 3.);

c) mineralno đubrivo drži u uslovima koji ne osiguravaju održavanje njegovog kvaliteta i suprotno

    detaljnijim uslovima u pogledu skladištenja i rukovanja mineralnim đubrivima (član 4a.);

d) stavlja u promet mineralno đubrivo, a za to nema potrebno rješenje (član 5. stav 3.);

e) vrši promet mineralnih đubriva, a nije upisan u Registar distributera i uvoznika (član 6. stav 1.);

f) vrši uvoz mineralnih đubriva, a nije upisan u Registar distributera i uvoznika (član 6. stav 2.);

g) stavlja u promet amonij-nitratno đubrivo koje nije zapakirano (član 7. stav 1.), i ako stavlja u

    promet amonij-nitratno đubrivo koje ne ispunjava propisane posebne uslove (član 7. st. 2. i 3.);

h) stavlja u promet mineralno đubrivo koje nije označeno na propisan način i ako mineralno đubrivo

     nema kvalitet naveden na oznaci i ako mineralno đubrivo stavlja u promet u suprotnosti s

     propisanim detaljnijim uslovima o načinu pakiranja, deklariranja i označavanja (član 9.);

i) nadležnim organima ne dostavi potpune podatke o prometu mineralnih đubriva u propisanom roku

   (član 10. stav 1.);

j) upotrebljavaju uzorke mineralnih đubriva koji ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu

    minimalnog kvaliteta, bez dozvole Uprave (član 11. stav 1.);

k) upotrebljava mineralno đubrivo u suprotnosti s članom 12.;

l) inspektoru ne omogući nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora na osnovu ovog zakona ili ga

   pritom ograničava ili mu ne da tražene dokumente, podatke, objašnjenja ili predmete (član 14. stav 2.).

2. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u

    iznosu od 2.000 KM do 20.000 KM.

 Apelujemo na subjekte nadzora, koji se bave proizvodnjom, uvozom i distribucijom mineralnih đubriva, da pravovremenim ispunjenjem naprijed navedenih zakonskih obaveza, izbjegnu eventualne neugodnosti i nepotrebne finansijske troškove, jer će poljoprivredni inspektori KUIP TK nakon ovog saopštenja na terenu djelovati isključivo represivno.

  DIREKTOR

  mr.sc.Besim Duraković, dipl.oec.

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara