Održana vanredna sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza gradova i općina F BiH

Rental Travel

Predsjedništvo Skupštine Saveza  općina i gradova Federacije je dana 27.05.2014. godine u zgradi Općine Tuzla održalo vanrednu sjednicu, na kojoj je razmatralo Izvještaj o stanju prirodne nesreće uzrokovane poplavama i klizištima na područjima jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH, verifikovalo odluke donesene u vanrednoj situaciji i utvrdilo smjernice u vezi sa budućim aktivnostima.

Reha Centar

 Predsjedništvo Saveza izražava zahvalnost svima onima, koji su u uvjetima teške prirodne nesreće pružili nesebičnu pomoć ugroženom stanovništvu.

 Predsjedništvo Saveza je konstatovalo, kako su organi općina i gradova uglavnom položile ispit na zaštiti i spašavanju građana, ugroženih prirodnom nesrećom, u situaciji kada su uništene velike površine građevinskog i poljoprivrednog zemljišta, teško oštećena komunalna i saobraćajna infrastruktura, uništen veliki broj porodičnih kuća, stanova i pratećih objekata u privatnom vlasništvu, stočni fond, te oštećeni ili uništeni mnogi javni i privredni objekti.

Predsjedništvo Saveza je konstatovalo, kako poseban problem zbog prirodnih i geoloških karakteristika tla, predstavlja ogroman broj klizišta, za šta je neophodno donijeti i poseban zakon.

Predlaže se Vladi FBiH i Parlamentu FBiH, da po hitnom postupku pristupe donošenju posebnog Zakona o ovoj prirodnoj nesreći, koji bi bio u funkciji što efikasnijeg otklanjanja štetnih posljedica uzrokovanih prirodnom nesrećom, usljed masovnih poplava i klizišta, a koju je po prvi put proglasila

Vlada FBiH 15.05.2014. godine.

 Predsjedništvo Saveza apeluje na sve potencijalne donatore da pruže pomoć članicama Saveza (ugroženim općinama i gradovima) uplatom sredstava na otvorene podračune, za koje se daje garancija da će se sa istim transparentno raspolagati ili direktnim finanisiranjem radova na sanaciji  ili izgradnji porodičnih kuća i stanova, infrastrukture (putevi, vodovod, kanalizacija itd) i klizišta, kako bi se što prije normalizirao život građana.

S poštovanjem.

Stručna služba Saveza

Komentari

Komentara