Objavljen Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu za podršku projekata neprofitnih organizacija

Rental Travel

Na osnovu člana 5. Odluke o načinu raspoređivanja finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama po LOD metodologiji („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 1/19, 5/21 i 4/22), i Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu za podršku projekata neprofitnih organizacija, broj: 17-247/22 od 1.6.2022. godine, Grad Tuzla putem Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, dana 2.6.2022. godine, objavljuje:

FINRA PROMO

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinuza podršku projekata neprofitnih organizacija

Predmet Javnog poziva je dodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu za projekte neprofitnih organizacija sa sljedećih grantovskih pozicija:

  1. Grantovi neprofitnim organizacijama – udruženja, organizacije i fondacije
  2. Grant za realizaciju Akcionog plana za Rome
  3. Grant za ostale nacionalne manjine
  4. Grantovi neprofitnim organizacijama – sport
  5. Grantovi za projekte za mlade

Podrška će se pružiti za projekte neprofitnih organizacija, koji se realizuju u prioritetnim oblastima određenim važećim strateškim dokumentima Grada Tuzle. Dodjela finansijskih sredstava će se vršiti u skladu sa Metodologijom za transparentno finansiranje projekata neprofitnih organizacija po standardima Evropske unije – LOD metodologija i Metodologijom dodjele sredstava udruženjima i fondacijama u BiH za projekte podrške mladima koju je kreirao Institut za razvoj mladih KULT.

Kompletan tekst javnog poziva kao i pripadajuće obrasce možete preuzeti na sljedećim linkovima:

 
Grad Tuzla
Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu

Komentari

Komentara