Koordinacija boraca TK: Zakon o pravima boraca usklađivati institucionalno a ne na prijedloge pojedinaca

Koordinacija boračkih Saveza TK je u februaru mjesecu 2018 godine uputila nadležnim institucijama Zahtjev kojim se traže izmjene i dopune Zakona o osnovnim pravima branilaca i članova njihovih porodica Federacije BiH, Zakona o dobitnicima najvećih ratnih priznanja i odlikovanja,Zakona o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica kao i Izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica TK.

S tim u vezi, Koordinacija boračkih Saveza i organizacija TK je imenovala radne grupe sačinjene od predstavnika boračkih saveza koje su pripremile prijedloge izmjena i dopuna pomenutih Zakona a sve u cilju poboljšanja materijalno-socijalnog statusa pripadnika boračke populacije.

U međuvremenu je došlo do usvajanja Zakona o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica na nivou Federacije BiH u kojem su definisana određena prava koja će se ostvarivati na nivou kantona tako da je Koordinacija boračkih Saveza i organizacija zatražila od nadležnih kantonalnih organa da se pod hitno pristupi izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca radi usklađivanja istog sa pomenutim Zakonom, prvenstveno misleći na realizaciju prava na novčanu egzistencijalnu naknadu demobilisanih boraca mlađih od 57 godina, kao i zdravstvenu zaštitu, osiguranja povoljnih uslova za zapošljavanje i drugih prava koji idu na teret TK.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata je utvrdilo termin održavanja zajedničkog sastanka sa predstavnicima zakonodavne, izvršne vlasti Tuzlanskog kantona i predstavnicima Koordinacije boračkih Saveza i organizacija Tuzlanskog kantona dana 09.09.2019. godine u Tuzli.

Koordinacija boračkih saveza i organizacija TK smatra da je jedini ispravan put utvrđivanja i realizacije svih prava boračke populacije, institucionalnim djelovanjem na način da prijedlozi izmjena i dopuna kao i donošenje novih propisa ide kroz prijedloge Kantonalnih boračkih Saveza i organizacija odnosno Koordinacije boračkih Saveza i organizacija TK i da se prijedlozi koji dolaze od pojedinaca ne trebaju uzimati u razmatranja.

PREDSJEDNIK

KOORDINACIJE

_________________

Edin H.Muhamedović

Komentari

Komentara