Koliko nas košta “Ekspertna vlada”?

Rental Travel

Proteklih dana u medijima se pojavilo više napisa i pogrešnih interpretacija u vezi sa primanjima Premijera i ministara, odnosno članova Vlade Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Uporedni pokazatelji potrošnje ureda Premijera i Vlade Tuzlanskog kantona za periode april – oktobar 2013. i april – oktobar 2014. godine ukazuju na ostvarenu ukupnu uštedu u iznosu od 111.864,21 KM. Od ovog iznosa 71.585,51 KM je ušteda po osnovu plaća, naknada troškova zaposlenih i doprinose poslodavca, a 40.278,70 KM su uštede na izdacima za materijal, sitan inventar i usluge. Slične uštede ostvarene su i u ostalim organima Tuzlanskog kantona.

Mjesečna plaća Premijera Tuzlanskog kantona zajedno sa minulim radom i položajnim dodatkom iznosi oko 2.940 KM, uz što još ima pravo na naknadu za ishranu u iznosu od 8 KM po izrađenom danu (cca 160 KM mjesečno). Smanjenje plaće u iznosu od 160 KM u odnosu na prethodni period je rezultat mjera štednje Vlade Tuzlanskog kantona iz maja 2014. godine, kada je dio plaće koji se odnosi na položajni dodatak umanjen za 50%. Ovaj dio plaće umanjen je svim funkcionerima, rukovodiocima i rukovodećim državnim službenicima, kao i rukavodiocima i uposlenicima kantonalnih organa i institucija, a koji to pravo ostvaruju u skladu sa posebnim odlukama i drugim aktima nadležih organa i institucija. Premijer Tuzlanskog kantona jedan je od rijetkih uposlenika koji dio svojih primanja izdvaja kao donaciju za područja nastradala u poplavama i klizištima.

Treba istaći da mnogi direktori, ili drugi rukovodeći službenici u Tuzlanskom kantonu imaju znatno veću platu od Premijera Tuzlanskog kantona, te da poredeći sa članovima ostalih vlada u kantonima i Federaciji BiH, primanja članova Vlade TK su među najnižima.

Odlukama ovog saziva Vlade Tuzlanskog kantona dnevnice za službena putovanja za budžetske korisnike su smanjene sa 25 na 10 KM. Za 50% su smanjene i naknade za rad u radnim tijelima Vlade, upravnih organizacija i organa uprave Tuzlanskog kantona. Utvrđeni su najviši iznosi naknada za rad predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora. Najviša naknada za predsjednika upravnog ili nadzornog odbora u institucijama čiji je osnivač Tuzlanski kanton iznosi 120 KM. Članovi ovih institucija mogu primati najviše 100 KM, predsjednici odbora za reviziju ili drugih organa 80 KM, a članovi ovih organa 60 KM. Također, na inicijativu ovog saziva Vlade smanjena su i ograničena primanja direktora preduzeća i institucija i vlasništvu Tuzlanskog kantona. Sve ove odluke dovele su do, kako ušteda u Budžetu TK, tako i do rasterećenja rada vanbudžetskih institucija.

Ovim mjerama deficit (manjak sredstava) u Budžetu TK za 2014. godinu neće biti oko 67 miliona, koliko je bilo planirano, nego cca 35 miliona ili oko 50% manji. Smanjenje ostvarenog u odnosu na planirani deficit, za oko 32 miliona KM, pozitivan je pomak i rezultat mjera štednje.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara