K O N K U R S za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli

Menprom

Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Reha Centar

Pravo učešća na Konkursu imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom u četverogodišnjem trajanju, ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz općeobrazovnih predmeta u gimnaziji ili srednjoj tehničkoj i srodnoj školi, o čemu prilažu odgovarajući dokaz. Pravo za prijem na redovni studij imaju nezaposlena/izdržavana lica.

Više informacije pogledajte ovdje:  KONKURS_ZA_UPIS_STUDENATA_2014-15

Komentari

Komentara