Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2020. godini

Na osnovu člana 40. Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla (“Službeni glasnik Grada Tuzla “, broj: 9/17., 2/18. i 8/19.), člana 23. Odluke o javnim priznanjima („Službeni glasnik Općine Tuzla“, broj: 10/07., 5/08. i 6/09. i „Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 12/18.) i člana 3. Odluke o načinu dodjeljivanja javnih priznanja u 2020. godini (“Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 11/19.), Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla, raspisuje:

J  A  V  N I    K  O  N  K  U  R S

za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2020. godini u povodu obilježavanja sljedećih značajnih datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine:

 

 1. Prvi mart
 2. Četvrti april
 3. Deveti maj
 4. Petnaesti maj

 Pozivaju se vijećnici i klubovi vijećnika, Gradonačelnik, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, privredna društva, strukovne komore, vjerske zajednice, političke stranke, nevladine organizacije i druge pravne osobe da, u skladu s članom 19. Odluke o javnim priznanjima i članom 3. Odluke o načinu dodjeljivanja javnih priznanja u 2020. godini dostave obrazloženu inicijativu za dodjelu javnog priznanja u 2020. godini, Komisiji za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla, a prema sljedećim:

K  R  I  T  E  R  I J  I  M A

ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 

 1. Priznanje Povelja Grada Tuzle

 Povelja Grada Tuzle je najviše tuzlansko priznanje.

Povelja se dodjeljuje građanima Tuzle, grupi građana Tuzle i drugim licima koja rade na području Grada Tuzla, privrednim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udruženjima građana i drugim pravnim licima za njihov doprinos i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u oblastima nauke, privrede, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne zaštite i dječije zaštite, unapređenja i afirmacije tolerancije, kulture dijaloga i drugih oblasti života u Tuzli, u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine, zaštiti i afirmaciji ljudskih prava i sloboda garantovanih međunarodnim konvencijama, Ustavom i zakonima, kao i spašavanja ljudi, imovine, unapređivanja uslova života u Tuzli, unapređivanja demokratije, suživota i afirmacije ugleda Tuzle u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

 Kriteriji za dodjelu Povelje su:

 

 • najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području djelovanja (u oblasti nauke, privrede, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne zaštite okoline i drugim oblastima),
 • objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja i rezultati,
 • izuzetan doprinos u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine,
 • izuzetan doprinos i javno zalaganje i rad na očuvanju demokratije i zaštite osnovnih prava i sloboda čovjeka koja su proklamovana međunarodnim konvencijama, Ustavom i zakonima,
 • izuzetan doprinos unapređivanju uslova života u Tuzli,
 • transparentan rad i javno istupanje u cilju afirmacije i promocije vrijednosti Tuzle i Bosne i Hercegovine,

 

 • javno objavljeni podaci ili rezultati za doprinos razvoju lokalne i šire zajednice, kao i javno objavljeni podaci lii rezultati o racionalizatorstvu, pronalascima i izumima čime se povećava produktivnost rada i ekonomičnost,
 • općepoznati ugled stručnjaka ili djelatnika iz odrađenih oblasti, odnosno uspješnog privrednog društva, ustanove, udruženja građana i drugog pravnog subjekta i
 • javno objavljeni ili zvanično pribavljeni podaci o učešću u spašavanju ljudskih života i

 

b)  Priznanje Počasni građanin Tuzle

 Počasnim građaninom Tuzle može se proglasiti osoba koja je dala naročiti doprinos u afirmaciji vrijednosti demokratskog društva, historijskih događaja i tradicije bosanskohercegovačkih naroda, za razvijanje boljeg položaja i ugleda Grada Tuzla, njenih odnosa s drugim lokalnim zajednicama u zemlji i inostranstvu te za razvoj Grada u cjelini ili pojedinih njegovih dijelova, državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela posebno zaslužan za Grad Tuzla i Bosnu i Hercegovinu u afirmaciji njihovih vrijednosti u skladu sa općeprihvaćenim načelima savremenog svijeta.

c)  Priznanje Tuzlanska plaketa

 Tuzlanska plaketa se dodjeljuje građanima ili grupi građana Tuzle, kao i drugim licima koji rade i djeluju na području Grada Tuzla, udruženjima građana, privrednim društvima, ustanovama i drugim pravnim licima za njihov doprinos i postignute rezultate u radu, afirmaciji i zaštiti ljudskih prava i sloboda, toleranciji i demokratiji, zaštiti na radu i zaštiti okoline, kao i za doprinos za odbranu Tuzle i Bosne i Hercegovine u spašavanju ljudi i imovine, unapređivanju uslova života u Tuzli, afirmaciji i razvoju lokalne samouprave i mjesnih zajednica, a samim time i Tuzle, afirmaciji Tuzle u zemlji i inostranstvu, kao i unapređivanju socijalne i dječije zaštite.

Kriteriji za dodjelu Tuzlanske plakete su:

 

 • nadprosječno ostvareni rezultati u radu i mjerljiv i vidljiv doprinos i priznati radovi i rezultati u racionalizaciji, pronalascima i izumima,
 • mjerljiv doprinos u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine,
 • naročit doprinos i javno zalaganje za razvoj demokratije, tolerancije, zaštite ljudskih prava i sloboda,
 • mjerljiv doprinos unapređenju uslova života u mjesnoj zajednici,
 • transparentan, javan i stalan rad i javno istupanje u cilju afirmacije i promocije tuzlanskih vrijednosti,
 • naročit doprinos u ostvarivanju zaštite na radu i zaštite okoline,
 • općepoznati ugled stručnjaka ili aktiviste iz određenih oblasti (privrede, društvenih djelatnosti, u mjesnoj zajednici, udruženju građana i ),
 • naročit doprinos u radu humanitarnih organizacija (npr. višestruki davalac krvi, poznati humanisti i sl.) i
 • mjerljiv doprinos spašavanju ljudskih života i

d)  Priznanje Tuzlanska lenta

 Tuzlanska lenta se dodjeljuje građanima ili grupi građana Tuzle za postignute uspjehe i njihov doprinos u realizaciji manjih konkretnih projekata od javnog interesa.

Kriteriji za dodjelu priznanja Tuzlanske lente su:

 

 • javno objavljen ili općepoznat uspjeh ili doprinos građanina ili grupe građana Tuzle za postignute uspjehe i njihov doprinos u realizaciji konkretnog (manjeg) projekta od javnog interesa,
 • naročit doprinos u ostvarivanju zaštite na radu i zaštite okoline,
 • naročit doprinos u radu humanitarnih organizacija (npr. višestruki davalac krvi, poznati humanisti i sl.) i
 • mjerljiv doprinos spašavanju ljudskih života i

e)  Priznanje Zahvalnica

 Zahvalnica se dodjeljuje kao znak zahvalnosti i odavanje priznanja, u povodu jubileja fizičkih i pravnih lica, za konkretan uspjeh i poduhvat.

Kriteriji za dodjelu Zahvalnice su:

 

 • objavljeni i općepoznati lični ili kolektivni jubileji (godišnjice) građanina ili grupe građana iz Tuzle, kao i pravnih lica koji rade i djeluju na području Grada Tuzla,
 • objavljeni ili općepoznati konkretan uspjeh ili

Inicijativa za dodjelu jednog od javnih priznanja se dostavlja u pisanom obliku i sadrži sljedeće:

 • ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruženja građana i drugih pravnih subjekata kojeg se predlaže za dodjelu javnog priznanja,
 • oblast iz koje se predlaže,
 • obrazloženje prijedloga,
 • raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja,
 • tačno naznačeno i opisano djelo, rad i uspjeh i sl., zbog kojih se predlaže,
 • naziv javnog priznanja za koje se predlaže.

Samoinicijativa za dodjelu javnih priznanja nije dopuštena.

NAPOMENA:

 Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla zadržava pravo da naknadno od podnosilaca

 inicijativa zatraži dostavljanje iste u elektronskoj formi.

 Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Grada Tuzla – www.grad.tuzla.ba.

Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2020. godini ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja.

Inicijative koje budu podnesene od neovlaštenih podnosilaca, izvan roka za podnošenje ili budu nepotpune u pogledu sadržaja neće se uzeti u razmatranje.

Inicijativa za dodjelu javnog priznanja u pisanom obliku se dostavlja na sljedeću adresu:

Grad Tuzla

Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla, Ulica ZAVNOBIH-a broj 11

75 000 Tuzla

sa naznakom:

„Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2020. godini – ne otvarati“

Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla

aktuelno.ba

Komentari

Komentara