TK: Izmjene i dopune Zakona o šumama

Stranka za BiH

Na jučer održanoj 64. redovnoj sjednici  Vlada TK  je utvrdila prijedlog izmjena i dopuna Zakona o šumama. Ovim izmjenama, između ostalog  propisana je mogućnost davanja državnih šuma u zakup za potrebe postavljanja relejnih stubova i tornjeva sa pratećim objektima, nadzemnom i podzemnom infrastrukturom infrastrukturom za radio-televizijsko emitovanje, radio i telekomunikacione sisteme i kablovske mreže, a što nije bilo predviđeno dosadašnjim zakonskim rješenjem.

Alen Kapidžić SDP

Također, izmjenama je naglašeno da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nadležno za pretvaranje šumskog zemljišta u građevinsko putem postupka krčenja šuma ukoliko je u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama upisano kao kultura „šuma“ bez obzira je li isto u faktičnom stanju, u naravi, kultura šuma ili šumsko zemljište i bezobzira na površinu šumskog zemljišta, jer u praksi općinske/gradske službe vrše promjenu namjene šumskogzemljišta koje je u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama upisano kao kultura „šuma“ ako istou faktičkom stanju nije u naravi kultura „šuma“ili šumsko zemljište i ako je isto manje od 1.000 m2 površine.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara