Brojke i slova Budžeta TK za period 2015. – 2017. godina

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Dokument okvirnog Budžeta TK za period 2015. – 2017. godina. Cilj je osiguranje bolje povezanosti između prioritetnih politika Vlade Kantona i načina na koje ona vrši raspodjelu

Reha Centar

budžetskih sredstava, kao i da doprinese razvoju kvalitetnijeg strateškog srednjeročnog planiranja budžeta. Očekivani nivo ukupnih sredstva u Budžetu TK za 2015. godinu iznosi 344.679.936,83 KM, što je manje za 77.030.385,09 KM ili 18,27% u odnosu na Izmjene i dopune Budžeta za 2014. godinu.

Na ovaj pad najvećim dijelom je uticalo to što se u 2015. godini ne predviđa finansiranje koje je u 2014. godinu planirano u iznosu od 89.965.000,00 KM. Ukoliko se planirana sredstva za 2014. godinu posmatraju bez kreditnog zaduženja, ukupni prihodi i primici u projekcijama za 2015. godinu veći su u odnosu na plan 2014. godine za 3,9%, u okviru kojih budžetska sredstva bilježe rast od 10,56%.

Ukupna sredstva Budžeta TK se u 2016. i 2017. godini procjenjuju na približno istom nivou kao u 2015. godini. Zahtjevi budžetskih korisnika za period 2015.-2017. godina znatno premašuju fiskalni okvir Budžeta Tuzlanskog kantona u narednom trogodišnjem periodu. Ukupni zahtjevi za 2015. godinu iznose 402.553.264,36 KM, što je za 22.342.942,44 KM više u odnosu na Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, odnosno za 57.873.327,53 KM u odnosu na projekcije prihoda za 2015. godinu.

Stabilizacijsko djelovanje fiskalne politike kroz smanjenje javne potrošnje je polazna osnova za djelovanje Vlade Kantona po pitanju javnih rashoda. Vlada Kantona je odlučna u nastavku provođenja restriktivne javne potrošnje u periodu 2015.-2017. godine, s ciljem održavanja stabilnog finansijskog sistema i budžetske ravnoteže te jače kontrole javne potrošnje.

Smjer takve politike ključan je i za ispunjenje uslova Međunarodnog monetarnog fonda, te nastavak IV Stand-by aranžmana što je u ovom momentu od krucijalne važnosti, prvenstveno zbog stanja u Federaciji BiH izazvanog poplavama i aktiviranim klizištima. Imajući u vidu Zakon o budžetima u FBiH i okvir raspoloživih prihoda,

Ministarstvo finansija je predložilo Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2015.-2017. godina sa smanjenjem planirane mase bruto plaća za 10,26% (vodeći računa o iznosu najniže neto plaće), kao i naknada troškova zaposlenih za 11,93% u odnosu na planirani nivo sredstava za ove namjene u 2014. godini, izuzev mase sredstava za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih u oblasti pravosuđa koja se odnosi na sredstva za ove namjene za sudije i tužioce, čije su plaće definisane u skladu sa Zakonom o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BiH.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara