2. ciklus seminara Edukativno-konsultantske kuće „FINconsult“ u BiH od 14. – 22. marta 2016

Spread the love
Menprom

Edukativno-konsultantska kuća „FINconsult“ će održati 2. ciklus seminara u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH od 14. – 22. marta 2016. godine u pet bh. gradova: Sarajevo, Jelah-Tešanj, Tuzla, Gračanica i Brčko.

Reha Centar

Cilj seminara: Obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina za sačinjavanje prijava poreza na dohodak i poreza na dobit za 2015., izradu konsolidovanih finansijskih izvještaja, te primjenu novih poreznih i drugih propisa.

OBRAČUN I  PRIJAVA POREZA NA DOBIT I POREZA NA DOHODAK ZA 2015., IZRADA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, NOVI ZAKON O POREZU NA DOBIT, NOVI OPĆI KOLEKTIVNI UGOVOR I DRUGI NOVI  PROPISI

POSLOVNI KONSULTANT

 Mjesta održavanja:

 • Jelah-Tešanj, 14. mart 2016. (ponedjeljak), hotel “AA” Jelah
 • Sarajevo, 15. mart 2016. (utorak), hotel „Grand“
 • Tuzla, 16. mart 2016. (srijeda), „Dramar centar“, kongresna sala
 • Gračanica, 17. mart 2016.  (četvrtak), zgrada „Medresa“, konferencijska sala
 • Brčko,18. mart 2016. (petak), hotel “Jelena”

Početak u 10 sati (prijem knjižica i podjela materijala od 9 sati )

PROGRAM SEMINARA

1. Godišnji obračun i prijava poreza na dobit za 2015. godinu, sa praktičnim iskustvima primjene MRS 12.

 • Praktična iskustva primjene MRS 12- Porez na dobit,  u BiH
 • Ko je obavezan podnijeti  poreznu prijavu poreza na dobit za 2015. godinu
 • Izrada poreznog bilansa i  prijave poreza na dobit  za 2015. godinu, sa praktičnim primjerima
 • Najčešće greške, propusti i nepravilnosti kod sačinjavanja poreznog bilansa i prijave poraza na dobit
 • Obračun akontacije poreza na dobit za 2016. godinu
 • Porezne olakšice i priprema priloga uz prijavu poreza na dobit (dokaz o uplaćenom porezu,  dokazi o  oslobađanju plaćanja poreza na dobit: izvoznici, zaposlenici-invalidna lica, reinvestiranje)
 • Obaveznost podnošenja prijava poreza na dobit od strane nerezidentnih poslovnih jedinica;
 • Specifični primjeri i situacije kod (ne)oslobađanja od obaveze plaćanja poreza na dobit po osnovu izvoza roba i usluga 

2. Novi Zakon o porezu na dobit

 • Osnovne odredbe novog zakona o porezu na dobit
 • Najznačajnije razlike u odnosu na postojeći zakon o porezu na dobit
 • Komparacija novog i starog zakona o porezu na dobit
 • Porezni podsticaji i oslobađanja plaćanja po novom zakonu o porezu na dobit
 • Prelazak sa starog na novi zakon o porezu na dobit i prelazne odredbe
 • Početak primjene novog zakona o  porezu na dobit.

 Predavač: Doc.dr. Ismet Kal

3. Godišnji obračun i prijava poreza na dohodak za 2015.– sačinjavanje i podnošenje prijave poreza na dohodak samostalnih poduzetnika i građana

 • Vrste poreznih prijava;
 • Kako se podnose porezne prijave;
 • Rokovi za podnošenje poreznih prijava;
 • Postupanje Porezne uprave prilikom zaprimanja godišnje porezne prijave;
 • Postupanje Porezne uprave po zaprimljenim poreznim prijavama;
 • Sankcionisanje nepodnošenja poreznih prijava;
 • Ko mora a ko ne podnijeti godišnju poreznu prijavu za 2015. godinu;
 • Ko može podnijeti poreznu prijavu a nije obavezan;
 • Utvrđivanje dohotka od nesamostalne djelatnosti;
 • Utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053);
 • Najčešće greške u vođenju poslovnih knjiga samostalnih privrednika;
 • Koji se rashodi priznaju u cjelosti, koji djelimično a koji se nikako ne priznaju kod samostalne djelatnosti;
 • Godišnja prijava poreza na dohodak (GIP-1051);
 • Dokazivanje prava na porezne olakšice koje se koriste uz godišnju por. pr.;
 • Povrat poreza na dohodak  za 2015. godinu;
 • Preplaćeni porez na dohodak za 2015. godinu kao akontacija poreza na dohodak za 2016. godinu s aspekta popune porezne prijave

4. Novi Opći kolektivni ugovor

 • Ključne odredbe novog općeg kolektivnog ugovora
 • Iznos najniže plaće
 • Obračun minulog rada
 • Dodaci na plaću za prekovremeni rad
 • Iznos toplog obroka
 • Iznos ostalih naknada zaposlenima
 • Početak primjene novog Općeg kolektivnog ugovora

5. Izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja i konsolidovanih prijava  poreza na dobit za 2015.

 •  Pojam  i normativno uređenje konsolidacije finansijskih izvještaja
 •  Obveznici sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja
 •  Ne/usklađenost pravila konsolidacije po MRS/MSFI, Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH i  Zakonu o porezu na dobit
 •  Metode obračuna ulaganja u postupcima konsolidacije
 •  Objavljivanja uz konsolidovane finansijske izvještaje
 •  Uvjeti za konsolidaciju finansijskih izvještaja
 •  Postupak konsolidacije finansijskih izvještaja
 •  Praktičan primjer postupka konsolidacije finansijskih izvještaja

6.  Reforma poreznog sistema i predstojeće izmjene poreznih i drugih propisa

 Predavači: – Mr.sc. Šerif  Isović, ovlašteni revizor, Porezna uprava FBiH

 – Mr. sc. Fikret Hasanović, Porezna uprava FBiH

7. Kontrola i nadzor budžetskih korisnika, interna i eksterna revizija u javnom sektoru

 • Propisi iz oblasti interne revizije u javnom sektoru u FBiH i BiH
 • Uspostava jedinica interne revizije u javnom sektoru u FBiH i BiH
 • Učinkovitost  interne revizije – dosadašnja iskustva
 • Razvoj interne revizije u javnom sektoru – stanje i perspektive
 • Revizija finansijskih izvještaja u javnom sektoru
 • Kontrola i nadzor finansijskog poslovanja budžetskih korisnika
 • Šta je predmet kontrole kantonalnih budžetskih  inspekcija
 • Koga će kontrolisati budžetska inspekcija  (sve korisnike budžetskih sredstava,kantona, općina i kantonalnih vanbudžetskih fondova, javne ustanove, javna preduzeća, udruženja, sva pravna i fizička lica  koja koriste budžetske sredstva po bilo kom osnovu)

Predavači: –  Fatima Obhođaš,FMF-Centralna harmonizacijska jedinica (CHJ)

 – Zineta Habul, ovlašteni i interni revizor,

– Nekir Suljagić, ovlašteni revizor 

8. Sačinjavanje i podnošenje prijava poreza na dobit i poreza na dohodak za 2015. u Brčko distriktu BiH i primjena novih propisa (seminar u Brčkom) 

 • Ko je obavezan podnijeti  poreznu prijavu poreza na dobit za 2015. godinu
 • Najčešće greške, propusti i nepravilnosti kod sačinjavanja poreznog bilansa i prijave poraza na dobit
 • Porezne olakšice i priprema priloga uz prijavu poreza na dobit
 • Izrada poreznog bilansa i  prijave poreza na dobit  za 2015. godinu u Brčko distriktu- praktičan primjer
 • Izrada godišnje prijave poreza na dohodak za 2015. godinu samostalnih preduzetnika i građana u Brčko distriktu- praktičan primjer
 • Ko mora a ko ne podnijeti godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak za 2015. god.;
 • Ko može podnijeti poreznu prijavu a nije obavezan;
 • Dokazivanje prava na porezne olakšice koje se koriste uz godišnju poreznu prijavu;
 • Najčešće greške u vođenju poslovnih knjiga samostalnih preduzetnika;
 • Primjena novih zakona u Brčko distriktu BiH.

Predavač:  Danica Pajić, Poreska uprava Brčko distrikta BiH

 9. Pitanja, odgovori i diskusij

Materijal(uključen u cijenu seminara):

 1. Priručnik:Obračun i  prijava poreza na dobit i poreza na dohodak i izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2015. godinu, novi zakon o porezu na dobit i novi opći kolektivni ugovor i drugi novi propisi
 2. Pribor za pisanje

Naknada (sa uključenim PDV-om):

90 KM za učesnike koji su bili na prethodnom seminaru u organizaciji “FINconsult-a” (januar 2016.)

i pretplatnike časopisa “Poslovni konsultant“, sa materijalom

110 KM za ostale učesnike sa materijalom

80 KM za učesnike bez materijala

Uplata naknade:

 • lntesa Sanpaolo bank BiH, račun broj: 1544002000541593
 • ProCredit bank BiH, račun broj: 1941160349501128
 • Sberbank BH, račun broj: 1404011120021829
 • UniCredit bank d.d. Mostar, račun broj: 3384402215365974

ili u gotovini pred početak seminara

 

Odlukom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj 63-3/15, Poslovni konsultant se priznaje kao dio KPE finansijsko-računovodstvene profesije u BiH sa 8 bodova na pretplatu. Odluku možete pogledati ovdje. 

PREGLED URNEKA UGOVORA, PRAVILNIKA I DRUGIH AKATA U SKLADU SA ZAKONOM O RADU:

 1.    Pravilnik o radu
 2.    Ugovor o radu radi usklađivanja sa zakonom o radu
 3.    Ugovor o radu
 4.    Ugovor o radu na neodređeno vrijeme
 5.    Ugovor o stručnom osposobljavanju (bez zasnivanja radnog odnosa)
 6.    Ugovor o radu za obavljanje poslova izvan prostorija poslodavca
 7.    Ugovor o radno-pravnom statusu direktora u radnom odnosu na neodređeno vrijeme
 8.    Ugovor o radno-pravnom statusu direktora u radnom odnosu na određeno vrijeme
 9.    Menadžerski ugovor-direktor društva

aktuelno.ba

Komentari

Komentara

Posted In: