Vlada TK: Stanje upravnog rješavanja uprave je zadovoljavajuće

Vlada je prihvatila Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave, samostalnim kantonalnim upravama i samostalnim upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona u 2018. godini. Prema iskazanim podacima u izvještajima u 2018.godini, kantonalni organi uprave su imali ukupno 98.664 predmeta upravnog rješavanja i 85.665 zahtjeva za izdavanje uvjerenja, odnosno drugih isprava.

Na osnovu pokazatelja iz obrazaca, koji su sastavni dio ove Informacije, može se zaključiti da je najviše predmeta bilo u radu u Ministarstvu obrazovanja i nauke, zatim u Ministarstvu unutrašnjih poslova te Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja. Prema navedenom u pojedinačnim izvještajima o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku, evidentno je da stanje upravnog rješavanja u kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama, u cijelosti posmatrano je zadovoljavajuće. Ipak, poboljšanjem kvalifikacione strukture, može se postići još bolja efikasnost u radu u pogledu rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku, navodi se u Informaciji koja sadrži i druge mjere koje bi trebale rezultirati dodatnim poboljšanjima u ovoj oblasti.

Također, Vlada je prihvatila i Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu Grada Tuzla i općina na području Tuzlanskog kantona za 2018.godinu. Kada je riječ o predmetima koji nisu riješeni u izvještajnom periodu, kod gotovo svih jedinica lokalne samouprave, procentualno je iskazano više predmeta za koje je istekao propisani rok za rješavanje u odnosu na broj predmeta koji nisu riješeni do kraja izvještajnog perioda, a za koje nije istekao zakonski rok za rješavanje.

Ono što se nameće kao zaključak jeste da ulaganjem u savremenu opremu a naročito opremanjem centara za pružanjem usluga građanima, povećava se i efikasnost u rješavanju upravnih predmeta, zatim, uvođenjem elektronskog registra postupaka na bazi kojeg stranke mogu, putem interneta dobiti informacije o svim administrativnim postupcima koji se vode u gradskim i općinskim službama, te izraditi obrasce radi lakšeg komuniciranja, čime se olakšava strankama poduzimanje odgovarajućih radnji u postupcima.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara