Vlada TK: 237.000 KM za materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe

Rental Travel

Vlada je danas dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2020. godinu. Ovim Programom utvrđena je raspodjela ukupno 237.000,00 KM, koliko je Budžetom Tuzlanskog kantona za 2020. godinu planirano za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe.

Rental Travel

Sredstva se raspoređuju organizacijama/udruženjima za podršku realizacije projekata. Za projekte prevencije siromaštva i podrške materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama u vidu dodjele prehrambenih i higijenskih paketa i ogrjeva je planirano 55.000 KM, za podršku djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja 50.000 KM, za osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje i druge oblike usluga i podrške ovim licima i njihovim porodicama, a koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom 38.000 KM. Za podršku pojedincima i porodicama, koji zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama) putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana, razvoja hraniteljstva i drugih  vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice je predviđeno 40.000 KM, dok su za poboljšanje  kvaliteta  življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga, usluga pomoći i njege u kući i drugih oblika podrške planirane 54.000 KM.

Donesenim programom precizirani su i kriteriji za bodovanje projekata, a na osnovu čega će se izvršiti raspodjela sredstava.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara