Vansudskom nagodbom do ušteda u Budžetu

Vlada FBiH uputila je javni poziv uposlenicima federalnih organa uprave koji imaju izvršne presude po osnovu tužbi, podnesenih zbog kršenja kolektivnih ugovora, ponudivši im da zaključe vansudsku nagodbu i na ubrzani način naplate potraživanja koja imaju prema Budžetu FBiH, uz uvjet da se odreknu naplate iznosa po osnovu zateznih kamata. Vansudska nagodba predviđa isplatu samo glavnice, ali i izvršenje svih potraživanja u roku od samo 60 dana. Na ovaj način Vlada FBiH želi ubrzati isplate dugovanja prema uposlenicima i ostvariti budžetske uštede.

Vansudska nagodba predstavlja dio mjera koje Vlada FBiH provodi kontinuirano, kako bi Budžet FBiH bio zaštićen od gomilanja dugova po osnovu tužbi uposlenika. Podsjećamo, usvajanjem novog Zakona o radu 2016. godine, Vlada FBiH je, između ostalog, zaustavila masovne tužbe uposlenika, jer je ispregovarala nove kolektivne ugovore koji se u potpunosti poštuju. Inače, vansudska nagodba kao oblik naplate potraživanja u primjeni je u većini kantona u FBiH, kao i u javnim ustanovama i preduzećima.

Za finansiranje potraživanja iz radnih odnosa po osnovu zaključenja ugovora o vansudskoj nagodbi u Budžetu Federacije BiH za 2019. godinu, predviđeno je 17 miliona KM, a isplata će biti vršena po redoslijedu prijema validno popunjenih i potpisanih zahtjeva i ugovora o vansudskoj nagodbi. Rok za podnošenje zahtjeva po vansudskoj nagodbi je 90 dana od objavljivanja javnog poziva, saopšteno je iz Federalne Vlade.

Tipski formulari zahtjeva i ugovora za zaključenje vansudske nagodbe mogu biti preuzeti s web stranice Vlade FBiH (www.fbihvlada.gov.ba).

aktuelno.ba

Komentari

Komentara