Uređen postupak prijema u radni odnos u javnom sektoru

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona je danas donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu. Radi se o podzakonskom, provedbenom aktu kojim se propisuje postupak prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji Tuzlanskog kantona, grada ili općine, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, grad ili općina, učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, osim ako drugim propisima drugačije nije određeno.

Reha Centar

Naime, u Tuzlanskom kantonu ne postoji adekvatan zakonski, odnosno pravni okvir kojim bi na jedinstven način bilo uređeno pitanje postupka prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu, gradu ili općini, koji obuhvata veliki broj institucija, odnosno preduzeća i javnih ustanova u kojima Tuzlanski kanton, grad ili općina ima vlasnička ili osnivačka prava. Uslijed nepostojanja takvog pravnog okvira, brojne su studije pokazale da postoji nedovoljna transparentnost u postupku zapošljavanja u javnom sektoru Tuzlanskog kantona, grada ili općine.

Kada su u pitanju bitne razlike koje, u odnosu na dosadašnji period, donosi ova Uredba, prije svega to se odnosi na obavezu javnog oglašavanja prijema novih uposlenika. Naime, kod navedenih poslodavaca prijem u radni odnos vrši se nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja, odnosno javnog oglasa koji se obavezno objavljuje najmanje u jednom dnevnom listu i putem web stranice poslodavca, ukoliko ona postoji. Također, Javni oglas obavezno se dostavlja i Javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, najkasnije na dan njegove objave, a Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona javni oglas objavljuje i putem svoje web stranice. Nakon oglašavanja, Uredbom je propisan i način provođenja izbora kandidata, te su posebno regulisane faze izbora.

Imajući u vidu navedeno, očekivanje je da će donošenjem ove Uredbe, kojom će se na jedinstven način urediti postupak prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu, gradu ili općini, osobama koja traže posao omogućit ravnopravan pristup slobodnim radnim mjestima, te ravnopravna konkurencija zasnovana na znanjima i sposobnostima.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara