Skupština TK odbila sve prijedloge za dopunu svog Programa rada za 2017.

Spread the love
Menprom

Centri civilnih inicijativa upozoravaju javnost Tuzlanskog kantona, da je Skupština TK, na sjednici održanoj 23.12.2016. usvojila Program rada za 2017. godinu, koji ne odgovara potrebama građana ovog kantona i nije usvojen na transparentan način. Usvojeni program rada obimom je najmanji do sada. Sadrži svega 64 mjere među kojima tek 12 zakona i ni jedna strategija.

Reha Centar

Skupština, pored toga, nastavlja da ignoriše potrebu usvajanja Akcionog plana za realizaciju Reformske agende, a u Program nije uvrštena ni obaveza periodičnog razmatranja stepena realizacije planiranih obaveza, uključujući i obaveze iz Akcionog plana.

Program rada usvojen je na netransparentan način, uz ignorisanje argumentovanih prijedloga opozicije i nvo sektora. Odbijen je npr. prijedlog poslanika DF-a da se u programu rada nađe barem strategija obrazovanja, o potrebi čijeg donošenja se u više navrata govorilo tokom 2016. godine. Bez ikakvog obrazloženja od strane Kolegija je odbijena Inicijativa Centara civilnih inicijativa sa 14 preporuka, od kojih se dio odnosio upravo na proces i način izrade programa rada, a dio na važne mjere, od interesa za građane Tuzlanskog kantona, koje nisu uvrštene u Program Skupštine za 2017 (Akcioni plan, Informacija o ulozi i zadacima Vlade i Skupštine TK u procesu evropskih integracija, Analiza stanja u oblasti socijalne i dječje zaštite na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera i aktivnostima za preventivno djelovanje, Informacija o efektima korištenja mehanizma javnih rasprava u procesu donošenja propisa, sa prijedlogom mjera za unaprjeđenje procesa, Informacija o stanju nevladinog sektora u Tuzlanskom kantonu, Održavanje posebne sjednice posvećene stanju u rudnicima TK sa naglaskom na stanje u Rudniku Kreka, te drugih tematskih sjednica od interesa za građane Kantona,…) Osim što je Kolegij, bez obrazloženja, odbio sve preporuke CCI-a, predstavniku Centara civilnih inicijativa nije dozvoljeno da se, na sjednici Skupštine, obrati poslanicima i javnosti i predstavi podnesene preporuke. Posebno ističemo da predsjednik Skupštine i njegovi zamjenici i sekretar – koji su po Poslovniku to bili dužni uraditi – nisu pozvali građane i udruženja građana da daju svoje prijedloge i mišljenja o pitanjima koje treba unijeti u Program rada.

CCI je za pripremu Programa saznao privatnim vezama i svoje prijedloge uspio poslati u zadnji čas da zadovolji propisani rok. Dodatno poražavajuće, u smislu stepena političke kulture visokih političkih dužnosnika, je stav predsjednika Skupštine Senada Alića, da ne mogu biti prihvaćene preporuke organizacije koja negativno i netačno informiše javnost o radu Skupštine. CCI, prije svega, odlučno odbacuje insinuacije o netačnosti podataka o radu Skupštine, koje objavljujemo u svojim kvartalnim izvještajima i osuđujemo ovakav neprofesionalan odnos, u kome se konstruktivni prijedlozi nvo sektora odbijaju bez ikakvih argumenata, tek zbog povrijeđenih sujeta čelnih ljudi institucija vlasti. Izgradnja Sistema i unapređenje rada vlasti, u interesu građana, cilj je kome stremi CCI. I kritika koju upućujemo na rad vlasti posvećena je tome.

A i izneseni prijedlozi za dopunu Programa rada Skupštine su bili upravo u tom kontekstu. Program rada Skupštine, ukoliko ona želi da odgovori na kvalitetan način na obaveze koje pred nju stavlja Ustav i da doprinese poboljšanju kvaliteta života građana, mora biti dopunjen i rad u 2017. značajno intenziviran i fokusiran na interese građana ovog kantona. A rukovodstvo Skupštine mora pokazati više odgovornosti u radu, transparentnosti i sposobnosti da prihvati konstruktivnu kritiku i sa nvo sektorom partnerski radi, u interesu građana.

CCI – aktuelno.ba

Komentari

Komentara