Sastanak gradonačelnika/načelnika TK i predstavnika Saveza općina i gradova Federacije BiH

Rental Travel

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je u srijedu 23. oktobra 2019. godine upriličio sastanak između gradonačelnika/načelnika Tuzlanskog kantona i predstavnika Saveza općina i gradova Federacije BiH. Sastanak je održan u Gradskoj upravi Grada Tuzle.

Reha Centar

Teme ovog sastanka bile su saradnja jedinica lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona sa Savezom, izrada Akcionog plana Saveza za 2020. godinu, kao i saradnja Saveza sa  Federalnim organima i  organima Tuzlanskog kantona po pitanju konsultacija u postupku donošenja zakonskih propisa.

Predstavnici Saveza općina i gradova su predstavili Analizu pripadnosti javnih prihoda jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH, te se raspravljalo i o prijedlogu Saveza za povećanje udjela jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa trenutnih 8,42 % na 9,81 %, te povećanju koeficijenta za raspodjelu prihoda od poreza na dohodak. Učesnici sastanka su saglasni da se pokrenu odgovarajući postupci pred Ustavnim sudom Federacije BiH u vezi sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH ukoliko se ne uvaže prijedlozi i zahtjevi jedinica lokalne samouprave i Saveza.

Posebna pažnja je posvećena Prednacrtu zakona o građevinskom zemljištu za koji je istaknuto da je potrebno organizirati poseban sastanak zbog značaja tematike tretirane ovim Zakonom.

Razmatrana je i inicijativa Grada Tuzle za izmjenu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Odluke Vlade Federacije BiH o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu i od prirodnih i drugih nesreća s ciljem da se omogući finansiranje vatrogasnih jedinica iz sredstava za zaštitu i spašavanje, te fleksibilnije korištenje namjenskih sredstava iz ovih izvora u skladu sa potrebama jedinica lokalne samouprave.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara