Rang lista korisnika za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Tuzle

Menprom

Na osnovu člana 8. stav 3. Pravilnika o bližim kriterijima, postupku i dokumentaciji neophodnoj za ostvarivanje prava za prenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Općine Tuzla licima sa nastradalih područja Općine Tuzla („Službeni glasnik Općine Tuzla“, broj: 9/14) i Odluke o raspisivanju Prvog javnog konkursa za prenos prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Općine Tuzla licima sa nastradalih područja u svrhu izgradnje individualnih stambenih objekata („Službeni glasnik Općine Tuzla“, broj: 10/14),

Reha Centar

Prvostepena komisija za provođenje javnog konkursa za prenos prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Općine Tuzla licima sa nastradalih područja u svrhu izgradnje individualnih stambenih objekata, nakon provedenog postupka po raspisanom  Prvom javnom konkursu za prenos prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Općine Tuzla licima sa nastradalih područja u svrhu izgradnje individualnih stambenih objekata, objavljenom dana 24.09.2014. godine u dnevnim novinama: „Dnevni Avaz“, „Oslobođenje“ ,  „Dnevni list“, web stranici Općine Tuzla www.tuzla.ba, oglasnoj tabli Općine Tuzla i oglasnim tablama mjesnih zajednica, te dana 25.09.2014. godine na web stranici vlade Federacije BiH www.fbihvlada.gov.ba, donosi ODLUKU sa utvrđenom Rang listom i prijedlogom odabira korisnika za dodjelu i prenos prava vlasništva na nekretninama/zemljištu u vlasništvu Grada Tuzle.

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara