Održane dvije sjednice Kolegija gradonačelnika Tuzle

U prostorijama Gradske uprave Grada Tuzle, u ponedjeljak, 17.6.2019. i utorak, 18.6.2019., održane su 53. i 54. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle. U skladu sa Programom rada Gradskog vijeća, na sjednicama Kolegija gradonačelnika su, uglavnom, razmatrani materijali u funkciji pripreme materijala koji će se  za  naredne sjednice Gradskog vijeća, koje su planirane za 27.6. i 2.7.2019. godine. Tako su na 53. sjednici Kolegija gradonačelnika razmatrani izvještaji o radu i poslovanju za 2018. godinu javnih i drugih preduzeća, čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla (JKP “Pannonica” d.o.o Tuzla, JKP “Saobraćaj i komunikacije” d.o.o Tuzla, JKP “Komunalac” d.o.o. Tuzla, JP “BIT Centar” d.o.o. Tuzla, “Tržnice -pijace” d.o.o. za usluge i trgovinu Tuzla i JP RTV7 d.o.o Tuzla), te izvještaji o radu i poslovanju za 2018. godinu javnih ustanova, čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla (JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Naše dijete” Tuzla, JU “Centar za kulturu” Tuzla i JU “Centar za socijalni rad” Tuzla). Nakon razmatranja pomenutih izvještaja o radu i poslovanju, konstatovano je da su izvještaji sačinjeni u skladu sa Metodologijom za izradu izvještaja o radu i poslovanju, te se proslijeđuju Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Kolegij gradonačelnika je utvrdio i druge informacije, odluke i imovinsko-pravne akte koji su upućeni Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Na 54. sjednici Kolegija gradonačelnika, održanoj u utorak, 18.6.2019. godine, između ostalog, razmatrani su je prijedlozi Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 1.1.-31.12.2018. godine i Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve za period 1.1.-31.12.2018. godinu, te prijedlozi Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzle za period 1.1. do 31.12.2019. godine i Oduke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2019. godinu. Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzle za period 1.1. do 31.12.2019. godine, predviđeno je uvećanje Budžeta Grada Tuzle za 4.812.961 KM, sa 65.513.205 na 70.326.166 KM. Do uvećanja Budžeta je došlo dijelom iz viška prihoda iz prethodne godine, a dijelom iz povećanih prihoda, uglavnom iz prihoda po osnovu PDV-a i po osnovu poreza na dohodak. Prijedlozi Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzle za period 1.1. do 31.12.2019. godine i Oduke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2019. godinu upućuju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Komentari

Komentara