Održana 5. sjednica Kolegija gradonačelnika

Rental Travel

Gradonačelnik Tuzle, Zijad Lugavić, održao je, u petak, 19.5.2023.godine 5. sjednicu Kolegija gradonačelnika na kojoj su razmatrani materijali koji će biti upućeni Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje na narednoj sjednici. Između ostalog, na sjednici Kolegija su utvrđeni:

Reha Centar

Prijedlog odluke o uslovima i načinu organizovanja komunalnog javnog linijskog prijevoza putnika na području grada Tuzle. Cilj je da se donošenjem ove odluke omoguće uslovi za kvalitetniji život građana, odnosno normalno funkcionisanje života i rada ljudi na području grada Tuzle. Kvalitetno rješavanje ovog segmenta, obezbjeđuje kvalitetnu i funkcionalnu organizaciju i obavljanje komunalnog javnog linijskog prijevoza, kao komunalne djelatnosti od iznimnog značaja za grad, građane i posjetioce grada. Također, donošenjem ove odluke, obezbjeđuje se regulisanje uslova i načina organizovanja obavljanja komunalnog javnog linijskog prijevoza putnika na području grada Tuzle u skladu sa Zakonom propisanom obavezom. Pod obavljanjem komunalnog javnog linijskog prijevoza putnika podrazumijeva se prijevoz putnika u javnim prijevoznim sredstvima na linijama unutar zona koje utvrđuje nadležni organ Grada Tuzle.prijevoza putnika na području grada Tuzle.

Također, razmatran je i Prijedlog odluke o pristupanju drugoj izmjeni dijela obuhvata „Izmjene Regulacionog plana prostorne cjeline „Stupine“ u Tuzli, na Inicijativu koju je podnio „Dženex“ d.o.o. Tuzla. U postupku privatizacije kompleks Hotela Tuzla ostao je bez osnovnog sadržaja – parkinga južno od objekta, čime je ugrožena funkcionalnost i održivost ovog veoma važnog gradskog sadržaja. „Dženex“ d.o.o. Tuzla, kao novi vlasnik Hotela Tuzla, započeo je sa investicionim ulaganjem u obnovu hotela, a kao najveći problem prepoznao je nedostatak adekvatnog parking prostora što za posljedicu može imati gubitak turističke “kategorije” i zaustavljanje poslovanja. Analizirajući dostavljenu inicijativu, nakon izvršenog uvida u plansku dokumentaciju, konstatovano je da je inicijativa čiji je podnosioc „Dženex“ d.o.o. Tuzla osnovana, te da su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi za pristupanjem izradi izmjene dijela obuhvata “Izmjene Regulacionog plana prostorne cjeline Stupine” u Tuzli. Shodno interesu Grada Tuzle za stvaranje uslova za razvoj turizma i privrede iskazala se potreba za donosenje ove odluke, te će ista biti upućena u dalju proceduru Gradskom vijeću Tuzle.

Na Kolegiju je razmatran Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava za period 1.6.2021. godine do 30.4.2023. godine, te je radi isteka mandata ove komisije, neophodno donijeti Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava,  radi kontinuiranog obavljanja poslova utvrđivanja prometne vrijednosti nepokretnosti i prava, za naredni mandatni period od dvije godine, što će biti upućeno Gradskom vijeću u dalju proceduru. Predloženi kandidati za sastav Komisije su uposlenici gradskih službi, koji posjeduju odgovarajuće stručno znanje za obavljanje poslova koje provodi ova Komisija.

U cilju usklađivanja opisa radnih mjesta sa zakonskim i drugim zahtjevima koji su doneseni u međuvremenu, donesen je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji gradskih organa uprave  i stručnih službi Grada Tuzle, koji obuhvata samo potrebu unutrašnje reorganizacije unutar službi,  bez povećavanja broja radnih mjesta, odnosno broja izvršilaca.

Na sjednici su razmatrani i drugi prijedlozi odluka i informacija koje će biti upućene Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Grad Tuzla

Komentari

Komentara