Konačna rang lista podnosilaca prijava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja

Komisija za provođenje postupka po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini, imenovana Rješenjem Gradonačelnika Grada Tuzle, broj: 02/05-A-3556-2019 od 23.05.2019. godine, nakon provođenja postupka po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini, objavljenom dana 10.07.2019. godine, u skladu sa Odlukom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 4/19 i 8/19), objavljuje:

KONAČNU RANG LISTU

PODNOSILACA PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA

„NABAVKA I UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE SA PRATEĆOM OPREMOM I RADOVIMA“

Uslove za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini, u dijelu koji se odnosi na nabavku i ugradnju toplotne pumpe sa pratećom opremom i radovima, ispunjava:

1. Mehmedbegović Nedžad, Obala Zmaja od Bosne broj 72, Tuzla

NAPOMENA: Imenovani podnosilac prijave – korisnik sredstava dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Konačne rang liste pristupiti u prostorije Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica radi zaključenja ugovora o sufinansiranju.

Komisija: Lejla Avdić, predsjednik, Senada Hukić, član, Dijana Islamović, član, Džemila Agić, član, Amel Husić, član.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara