Kadrovska pitanja i ostale odluke Vlade TK

Rental Travel

 

Reha Centar

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Odluku Ministarstva obrazovanja i nauke o izmjeni Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2022./2023. godinu.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Odobrenje Plana novčanih tokova za period od 01.07. do 30.09.2022. godine Odbora za likvidnost Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i utvrđenu gornju granicu rashoda i izdataka do kojih će se odobriti operativni planovi budžetskih korisnika za navedeni period. Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona zaduženo je da izvrši odobravanje operativnog plana Budžeta Tuzlanskog kantona za treći kvartal iz budžetskih sredstva u skladu sa Pregledom zahtjeva budžetskih korisnika za rashodima i izdacima u operativnom planu za period 01.07.-30.09.2022. godine u iznosu od 123.501.895,50 KM i odobravanje operativnog plana u dijelu vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima (namjenska sredstva)  po zahtjevima budžetskih korisnika do iznosa od 10.000.000,00 KM.

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2021. godinu koji je usvojen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli.

 

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2022. godini.

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2022. godinu i Finansijskog plana JU Direkcije regionalnih cesta TK za period 01.01.2022.-31.12.2022. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2023. i 2024. godinu.

 

Vlada je odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu u svrhu realizacije istraživanja na temu “Konačno zbrinjavanje muljeva sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda“ za JU Univerzitet u Tuzli – Tehnološki fakultet u iznosu od 10.000 KM, dodijeljene od strane Agencije za vodno područje rijeke Save.

Vlada je također odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu na ime realizacije projekta „Botanička bašta sa kreativnim kutkom za učenje na otvorenom“ za JU OŠ „Tinja“ Srebrenik u iznosu od 3.000 KM, dodijeljene od strane Fondacije tuzlanske zajednice.

 

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2022. godinu.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu u 2022. godini. Programom se utvrđuje raspodjela sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa potrošačke jednice  Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama u iznosu od 1.650.000 KM kao i dodjela pojedinačnih iznosa sredstava za finansiranje projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu.  Općini Teočak za izgradnju pijace u centru općine Teočak dodijeljeno je 462.616 KM dok je Općini Sapna za dva projekta, rekonstrukciju putne infrastrukture i izgradnju poslovno-proizvodnog objekta izdvojeno 385.514 KM. Za Općinu Čelić izdvojeno je 100.000 KM za izgradnju javnog odgojno-obrazovnog objekta – obdanište. Općini Kladanj za rekonstrukciju grejnog sistema u zgradi Općine i rekonstrukciju ulica i puteva na  području svih mjesnih zajednica predviđenoj je 246.728 KM. Za izgradnju sportske dvorane MZ Brijesnica Mala u općini Doboj Istok – Faza III i izgradnju i rekonstrukcija lokalnih puteva predviđeno je 200.467 KM Općini Doboj Istok. 

 

Vlada je dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole za finansije i računovodstvo „FINra“ Tuzla o utvrđivanju planiranog broja i strukture studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2022/23. godini.

Također je data prethodna saglasnost na Odluku Senata Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla o utvrđivanju prijedloga broja i strukture studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu studijsku godinu na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla u akademskoj 2022/23. godini.

Vlada je dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM o prijedlogu broja studenata za upis u prvu godinu studija na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je prethodnu saglasnost na Odluku Senata Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla o konačnom broju i strukturi studenata za upis na ododbrene studijske programe na prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklus studija na fakultete Univerziteta u akademskoj 2022/23. godini.

Također je data prethodna saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Travniku o određivanju broja studenata za upis u akademsku 2022/23. godinu na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela Zaključak kojim zadužuje Mnistarstvo obrazovanja i nauke TK da početkom akademske 2022/2023. godine uputi zahtjev Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove TK za pojačan nadzor u svim visokoškolskim ustanovama na području TK s apsekta usklađenosti rada sa pozitivnim pravnim propisima. Također je resorno ministarstvo zaduženo da izvrši nadzor početkom akademske 2022/2023. godine u svim visokoškolskim ustanovama na području TK.

 

Vlada TK prihvatila je Informaciju o radu Udruženja za razvoj NERDA za period januar – decembar 2021. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je prethodnu saglasnost na Prijedlog pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima radnika u Javnoj ustanovi Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“Tuzla.

Vlada je također dala prethodnu saglasnost na Prijedlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta u JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je prethodnu saglasnost na Prijedlog pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima radnika u Javnoj ustanovi Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“Tuzla.

Vlada je također dala prethodnu saglasnost na Prijedlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta u JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“.

 

Vlada TK, povodom razmatranja Elaborata o opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove Univerzitet FINra, donijela je zaključak da s obzirom na trenutno stanje u oblasti visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, a zbog samog značaja pitanja osnivanja nove visokoškolske ustanove u statusu univerziteta, postoji potreba da elaborat o opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove na području Tuzlanskog kantona, u predmetnom i svakom narednom slučaju bude predmetom razmatranja od strane Skupštine Tuzlanskog kantona. Zaduženo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona da, u što kraćem roku poduzme potrebne radnje u cilju stvaranja zakonskih pretpostavki za realizaciju zaključenog.               

 

Vlada TK utvrdila je visinu naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) zaposlenim kod korisnika budžetskih sredstava koji ostvaruju pravo na korištenje godišnjeg odmora za budžetsku 2022. godinu u pojedinačnom iznosu 499,50 KM, izuzev nosilaca pravosudnih funkcija.

 

Vlada je utvrdila osnovicu za obračun plaće i visine naknade za ishranu u toku rada zaposlenih budžetskih korisnika za juni 2022. godine.

 

Vlada TK donijela je Odluku o dobravanju sredstva u iznosu od 10.000 KM U.D. „BOMS-expo“ d.o.o. Gračanica, na ime refundacije troškova organizacije i realizacije manifestacije Međunarodni sajam poduzetništva i obrta „GRAPOS-EXPO 2022“ Gračanica.

 

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2022. godinu.

 

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu privrede za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, putem sporazumnog preuzimanja državnog službenika iz drugog organa državne službe na poziciju stručnog savjetnika za razvoj i javno-privatno partnerstvo.

 

Vlada TK dala je saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova TK za prijem 4 državna službenika u radni odnost na neodređeno vrijeme. Radi se o tri stručna savjetnika za upravno rješavanje u prvom stepenui stručnom savjetniku za imovinsko-pravne poslove.

 

Vlada je dala saglasnost Odgojnom centru Tuzlanskog kantona za prijem 6  uposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to 2 stručna saradnika odgajatelja za socijalnu pedagogiju, 2 stručna saradnika odgajatelja za socijalni rad, stručnog saradnika odgajatelja za pedagoško-psihološki rad i vozača.

Također je data saglasnost Općinskom sudu u Tuzli za prijem namještenika u radni odnos i to višeg referenta za operativno-tehničke poslove (daktilograf).

 

Vlada TK odobrila je novčana sredstva Aidi Rešidbegović iz Tuzle, u bruto iznosu od 5.000,00 KM na ime sufinansiranja nastupa na Međunarodnom recitalu dobitnika nagrada IYMC za muzičare, kao i sufinansiranje troškova odlaska i smještaja Aide Rešidbegović sa roditeljima, koji će se o držati u New Yorku 28. avgusta 2022. godine u DiMenna Centru za klasičnu muziku.

 

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je novčana sredstva u iznosu od 25.000 KM na ime sufinansiranja izdataka za rad i aktivnosti Fondacije Istina Pravda Pomirenje, Tuzla.

 

Vlada je imenovala Radnu grupu za provođenje aktivnosti za odobravanje EBRD kredita namijenjenog za realizaciju studije “Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona”.

 

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom.

 

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela Odluku o imenovanju punomoćnika koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o..

Vlada je također donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ .

Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona na period najduže 60 dana.

Vlada TK dala je prethodnu saglasnost za imenovanje Emine Altumbabić za vršioca dužnosti direktora JU Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla, do konačnog imenovanja direktora a najduže do 6 mjeseci, shodno Odluci Upravnog odbora JU Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla od 27.06.2022. godine.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona o razrješenju Fahrudina Mustafića dužnosti direktora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona o imenovanju Fatime Budić, dipl.pravnik za vršioca dužnosti direktora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, na period do konačnog imenovanja direktora, a najduže 6 mjeseci.

Vlada TK također je donijela niz rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

 

Komentari

Komentara