Kadrovska pitanja i ostale odluke sa danas održane sjednice Vlade TK

Menprom

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila tekst Memoranduma o partnerskom razumijevanju i strateškoj saradnji između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, JU Univerzitet u Tuzli, Radio Kameleon-Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije i Omladinskog resursnog centra. S obzirom na opredjeljenje Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona da kontinuirano unaprjeđuje sistem podrške i poboljšanja položaja mladih ljudi u Tuzlanskom kantonu, ovaj Memorandum predstavlja još jednu u nizu aktivnosti kojim se pokazuje i iskazuje spremnost da se poduzmu sve dostupne mjere kako bi svi ciljevi iz Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020-2024 bili ispunjeni.

Reha Centar

Također, Vlada je danas, slijedom događaja i prihvatanjem Mandatnog pisma Evropske banke za obnovu i razvoj, a u vezi sa realizacijom projekta „Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona“, prihvatila i tekst Pisma namjere za saradnju između Vlade Tuzlanskog kantona Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini za realizaciju pomenutog projekta koji podrazumijeva provođenje mjera energijske efikasnosti na 200 objekata u javnom vlasništvu u Tuzlanskom kantonu.

U cilju preciznijeg definisanja procedure kandidovanja projekata, raspodjele i dodjele sredstava, obaveze i dužnosti davaoca i korisnika sredstava, kao i način izvještavanja i provedbe projekata, Vlada je danas donijela Pravilnik o postupku kandidovanja projekata, dodjele, izvještavanja i praćenja realizacije sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama“. Ovim pravilnikom definisan je  sadržaj Javnog poziva za kandidovanje projekata, način prijave na Javni poziv i potrebna dokumentacija, sadržaj obrasca za kandidovanje projekata, metodologija rada Komisije za program javnih investicija, postupak raspodjele i dodjele sredstava, izvještavanje o utrošku sredstava, sadržaj obrasca za izvještavanje o utrošku sredstava, obaveze i odgovornosti davaoca i korisnika sredstava.

S obzirom da nije došlo do planirane uspostave čuvarske službe, poslove čuvanja šuma je  nastavilo je da obavlja JP „Šume TK“ d.d. Kladanj, kao korisnik šuma. Izmjenama i dopunama Budžeta za 2022. godinu, te predloženim izmjenama Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2022. godinu planirana su sredstva za izmirenje obaveza prema JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, koje će nastati sa obavljanjem poslova čuvarske službe za cijelu 2022. godinu, te je s tim u vezi Vlada danas izmijenila Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2022. godinu.

Na danas održanoj sjednici Vlada je odobrila unutrašnju preraspodjelu rashoda u Budžetu TK za 2022. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2022. godinu.

U cilju realizacije ranije najavljenog projekta rekonstrukcije i implementacije mjera energijske efikasnosti u pet školskih objekata u Tuzlanskom kantonu, Vlada je danas prihvatila tekstove ugovora o načinu povrata sredstava u Revolving fond koji će se zaključiti između Tuzlanskog kantona, koga zastupa Ministarstvo finansija, Union banke d.d. Sarajevo, I krajnjih  korisnika: JU Osnovna škola „Centar“ Tuzla, JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla, JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla, JU Gimnazija “Meša Selimović” Tuzla i JU Osnovna škola “Kalesija” Kalesija.

Vlada se na današnjoj sjednici upoznala sa Informacijom o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2021/2022. godini, i dostavila je skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

S obzirom da su „Narod i pravda“ i „SD BiH“, nove političke stranke koje su osvojile mandate i participiraju u Skupštini Tuzlanskog kantona, za potrebe obračuna tranši za novembar i decembar 2022. godine Vlada je danas odobrila 8.071,00 KM za finansiranje ovih političkih stranaka. Također, odobreno je i 5.000,00 KM Udruženju „Prijateljice“ Tuzla, za realizaciju Projekta „Fraktalni crtež u funkciji rane detekcije i intervencije kod poremećaja u ponašanju kod djece“. JP „ Karaula“ d.o.o. za turizam, proizvodnju i usluge Kladanj je odobreno 20.000,00 KM za nabavku mašine za uređenje i tabanje ski staze, Udruženju „Pozorištu mladih Tuzle“ Tuzla je odobreno 4.500,00 KM za refundaciju troškova predstave „Hanka“, koja je realizovana u Republici Srbiji u periodu od 01.11-10.11.2022. godine, kao zvaničnom predstavniku Bosne i Hercegovine na Internacionalnom festivalu „Rapasagge 2022“. Osim navedenog, odobreno je i 50.000,00 KM Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u svrhu finansijske podrške za realizaciju projekta „Pod nebom vedre vjere – islam i Evropa u iskustvu Bosne“.

Također, danas je odobreno i 27.792,71 KM Općinskim društvima „Preporod“ na nivou Tuzlanskog kantona, na prijedlog Zajednice općinskih društava Tuzlanskog kantona, kao i 1.500,00 KM Udruženju građana „Sevdalija“ Tuzla za sufinansiranje troškova organizacije koncerta povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine „Veče sevdaha“.

Današnjom odlukom Vlada je pristupila dodjeli koncesije za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu kamenoloma „Stupari“ u Kladnju privrednom društvu „T.S.E. Transporti Speciali Europei“ d.o.o. Kladanj. Kao koncesor određeno je Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, koje će preduzeti sve aktivnosti u postupku dodjele koncesije.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora JU Univerziteta u Tuzli o oslobađanju troškova studija za Tamer Albadarina iz Palestine, studenta šeste godine integrisanog prvog i drugog ciklusa studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Radi se o realizaciji dogovora iz prethodnih godina, a u vezi sa stipendiranjem palestinskih studenata, koji studiraju na Univerzitetu u Tuzli.

Na današnjoj sjednici Vlada je odredila Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak određuje da, kao stvarno nadležni organ uprave, preuzme i bude nosilac provođenja postupka javne rasprave na nacrt Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu, te nakon provedene javne rasprave o tome sačini odgovarajući izvještaj i dostavi ga Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje uz prijedlog predmetnog Zakona. Zaduženi su i svi drugi kantonalni organi i institucije koji, po prirodi predmetne oblasti koja se reguliše Zakonom, imaju odgovarajuće nadležnosti, da po procjeni i pozivu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, ili učestvuju u radu potrebnih radnih grupa ili dostavljaju neophodne podatke i informacije za izradu teksta prijedloga navedenog Zakona i potrebnih finansijskih sredstava za njegovo provođenje. Kao nadležni organ za praćenje realizacije primjene Zakona utvrdit će se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, kao i drugi nadležni kantonalni organi i institucije, svako u dijelu svojih zakonskih nadležnosti.

Na osnovu zahtjeva JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica, Vlada je danas dala saglasnost na tekst Aneksa Sporazuma o sufinansiranju nabavke medicinske opreme, između Vlade Tuzlanskog kantona i JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“, Gračanica. Naime, imajući u vidu da je Bolnici nedavno doniran EEG aparat kojeg je Bolnica planirala nabaviti iz sredstava koja je osigurala Vlada TK, ovim sporazumom omogućava se nabavka drugog uređaja, koji nije bio planiran prvobitnim Sporazumom.

Vlada je danas dala saglasnosti na odluke Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona o visini novčane naknade za rad Komisije za stavljanje i skidanje lijekova na liste lijekova u Tuzlanskom kantonu i Komisije za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u pogledu prostora, kadra i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, privatne prakse u zdravstvenoj djelatnosti i specijalizovane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo.

Također, Vlada je dala saglasnost na iznos naknade predsjedniku i članovima interresorne Komisije za vršenje kontrole.

Danas je Vlada dala i saglasnosti JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za prijem dva zaposlenika, spremačice, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za prijem državnog službenika stručnog savjetnika za vođenje upravnog postupka i normativno pravne poslove u radni odnos, na neodređeno vrijeme. Također, saglasnost je data Uredu premijera TK da putem internog premještaja popuni radno mjesto državnog službenika, stručnog saradnik za pravne i opće poslove, kao i Javnoj ustanovi Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za prijem stručnog saradnika za arheološko naslijeđe u radni odnos na određeno vrijeme na period do 6 mjeseci.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala privremeni Upravni odbor Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla, te donijela više rješenja o razrješenju i imenovanju školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

 

 

Komentari

Komentara