Javni oglas za rješavanje stambenog pitanja mladih

Na osnovu odluke Drugostepene komisije za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih u Zapisniku broj 02/14-5360-2019/2 od 03.10.2019.godine ,te člana 4. Odluke o subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj 7/19) i Rješenja o imenovanju Prvostepene komisije broj 02-14-5359 od 19.08.2019. godine, Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih objavljuje

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

objavljen dana 23.08.2019.godine na web stranici Grada Tuzla, i oglasnoj tabli Službe za boračko-invalidsku zaštitu,stambene poslove i integraciju raseljenih lica Grada Tuzla, kao i Preliminarna lista objavljena 20.09.2019.godine, zbog nepravilnosti u tekstu Javnog oglasa i ujedno objavljuje ponovni

JAVNI OGLAS za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Kompletan tekst Javng oglasa i pripadajuće obrasce / izjave, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Tekst Javnog oglasa
Prijavni obrazac i izjave

aktuelno.ba

Komentari

Komentara