Izvještaj o aktuelnoj situaciji u oblasti zaštite i spašavanja na TK

Menprom

KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE  ZAŠTITE                                                                                                                     KANTONALNI OPERATIVNI CENTAR

Reha Centar

I Z V J E Š T A J

O AKTUELNOJ SITUACIJI U OBLASTI ZAŠTITE I SPASAVANJA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

ZA 20.05.2014. godine u 09  00 sati                    

(potresi, poplave, visoki snijeg i sniježni nanosi, olujni vjetar, grad, prolom oblaka, klizište, suša, hladnoća, te masovne pojave ljudskih, životinjskih i biljnih bolesti) 

Vodostaj na brani HA Modrac u 09,00 sati iznosio je 200,72 m.n.m. Tačka preljeva je 200 m.n.m., što znači da je visina preliva 72 centimetra. Vodostaj opada 1 – 2 cm na sat.

 Stanje na putevima:

M-4 Tuzla-Zvornik – Zbog aktivnog klizišta u mjestu Čaklovići, saobraćaj putničkih vozila i autobusa odvija se jednom trakom, dok teretna vozila koriste obilazne pravce.

M-18 Tuzla-Ugljevik – Zbog oštećenja kolovoza na dva mjesta, obustavljen je saobraćaj za sva vozila u mjestu Seljublje.

M-18 Kladanj-Olovo – Zbog sanacije mosta preko Ujića rijeke saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

R-471–LUKAVAC-BANOVIĆI , put je prohodan od 19. 05. 2014 god. od 15 –  sati. Voda se povukla u korito i urađena je djelimična sanacija trupa ceste oštećene vodom. Trenutno se koriste obadvije trake.

Dionica raskršće u Mosorovcu – Babice je prohodna i na mostu na rijeci Turiji. Most je snimljen od strane inženjera, djelimično sanirana oštećenja i most je prohodan.

Na ovoj cesti je aktivno klizište u blizini brane Modrac koje se kontinuirano uklanja sa saobraćajnice. Potpuna sanacija je u narednom periodu, a ovim klizištem ugrožen je i jedan stambeni objekat.

Pojavila su se i nova klizišta u dijelu prema Treštenici koja takođe prijete da ugroze ovu komunikaciju. Na tim dionicama a iz navedenih razloga koristi se jedna traka. Ekipe raščišćavaju oštećenja.

R-469-ŽIVINICE-MEĐAŠ, prohodna od 19. 05. 2014 god. od 17 –  sati, nakon povlačenja vode oštećenje kolovoza na dionici kod sprečkog mosta je sanirano. Ova dionica je u oba smjera potpuno prohodna. Potpuna sanacija je u narednim danima.

R-459 TUZLA-DOKANJ je prohodan. Radovi na uspostavi prohodnosti puta su stalno aktivni radi održavanja prohodnosti obzirom da je klizište i dalje aktivno. Nosioc ovih aktivnosti je služba CZ Općine Tuzla.

R-459 TUZLA-DOKANJ je prohodan u ostalom dijelu i to na dionici ceste od Doknja preko Šibošnice do Čelića uz napomenu da je odvijanje saobraćaja otežano zbog mnogo klizišta zbog kojih se u dijelu ove dionice saobraćaj odvija jednom trakom,  a u mjestu Brnjik saobraćaj preko mosta na rijeci Šibošnici se odvija uz poseban režim iz razloga oštećenja mosta. Ekipe su na terenu vrše snimanje i vrše radove kojim će staviti most u funkciju.

R-469-ŽIVINICE-BANOVIĆI-RIBNICA , prohodan, a  od Banovića do Ribnice bilo je odrona koji su u toku dana 17.05.2014 očišćeni, dok se i dalje nastavljaju radovi na potpunoj sanaciji ceste.

R-456 PREVILE-HUMCI–ŠIBOŠNICA , prohodan- ali otežan zbog pojave većeg broja klizišta. Na dijelu ove ceste koristi se jedna traka. Ekipe putne operative nastavljaju raditi na potpunom raščišćavanju kolovoza.

R-458 ČELIĆ-PUKIŠ, prohodan-nanosi koji su uzrokovani većom količinom vode su očišćeni, dionica se redovno održava.

Dio ceste Simin Han-Gornja Tuzla-Površnice je prohodan uz otežano odvijanje saobraćaja od Gornje Tuzle do Površnica zbog većeg broja klizišta. Radi se na raščišćavanju.

R-456 PRIBOJ-SAPNA, otežano prohodan zbog pojave više klizišta na kompletnoj dionici. U većem dijelu ove ceste koristi se jedna traka i saobraćaj se reguliše naizmjenično. Na ovoj dionici radi nekoliko ekipa putne operative na raščišćavanju kolovoza. Oštećenja ceste su velika, a i odroni i klizišta tako da će sanacija ove ceste trajati mnogo duže nego na drugim regionalnim cestama. Za nekoliko klizišta će se morati uraditi projektna dokumentacija za sanaciju.

LOKALNI-PRIBOJ-TEOČAK je prohodan, a u jednom dijelu jednom trakom, zbog pojave klizišta i odrona koji se raščišćavaju na onim dionicama gdje je to moguće.

R-460 GRAČANICA-BUKVA-SRNICE, prohodan je samo za automobile. Uzrok ograničenog protoka saobraćaja je klizišta koja su ugrozila dio kolovoza na stacionaži 5+500 i 17+500 KM.

(ekipe putne operative će raditi na stavljanju u funkciju cijele dionice ovog puta)

R-465a KEREP-ZELINJA, je prohodan , voda se povukla sa kolovoza. Na ovoj dionici je u pojavi niz manjih klizišta i odrona koja u ovom momentu ne ugrožavaju saobraćaj jer se ista uklanjaju.

R-462 ORMANICA-GRADAČAC-SLATINA, prohodan, voda se povukla sa kolovoza. Na ovoj dionici su dva klizišta na stacionaži 7+500 do 8+200 koja u ovom momentu ne ugrožavaju saobraćaj jer se ista redovno održavaju.

R-463 GRADAČAC-TRAMOŠNICA, prohodan, nanosi koji su uzrokovani većom količinom vode su očišćeni, dionica se redovno održava.

R-461 BUKVA-SREBRENIK, prohodan, nanosi i odroni koji su uzrokovani većom količinom vode su očišćeni, dionica se redovno održava.

R-461a SREBRENIK -ORAHOVICA, prohodan- nanosi, klizišta i odroni koji su uzrokovani većom količinom vode su očišćeni, dionica se redovno održava.

LOKALNI – KLOKOTNICA-LUKAVICA-KAPETANI, prohodan- nanosi, klizišta i odroni koji su uzrokovani većom količinom vode su očišćeni, dionica se redovno održava.

LOKALNI- KALESIJA-SAPNA je prohodan, a koristi se samo jednom saobraćajnom trakom u dijelu prevoja Pasiji grobovi, koji je povremeno i u potpunom prekidu jer se stalno obrušava velika količina zemljišta i stabala. Ovdje je bitno spomenuti da je na samom prevoju došlo do odrona jedne trake u dubini i do 3 metra, što prijeti potpunom zatvaranju puta jer se radi o klizištu ogromnih razmjera. Ekipe putne operative su stalno na terenu i rade na otklanjanju posledica elementarnih nepogoda.

R-470 TUZLA-DUBRAVE, prohodan. Ekipe putne operative su u toku dana 17.05.2014 očistile odron, ali se očekuju nove količine zemlje na kolovoz što može ponovo ugroziti jednu traku ceste. Ekipe su na terenu i odma će izvršiti raščišćavanje ako se desi novo klizanje zemljišta. Na ovoj dionici prijeti i novo klizište.

Regionalni put R-455a SVATOVAC-ŽIVINICE-ZELENIKA, prohodan-nanosi, klizišta i odroni koji su uzrokovani većom količinom vode su u većem dijelu očišćeni, dionica se redovno održava.

Prema informacijama dobijenih od OSCZ na području TK kao posljedica poplava i klizišta od 15.05. do momenta slanja izvještaja nije stradalo nijedno lice.

Općina Banovići

U toku posljednja 24 sata prijavljena 32 nova klizišta.

Općina Kalesija

U toku posljednja 24 sata prijavljeno 31 novo klizište.

Putna komunikacija Kalesija – Jelovo Brdo – Gojčin je u prekidu i dalje zbog pada mosta u rijeku Spreču.

Pod vodom je još uvijek 100 ha poljoprivrednih površina.

Ukupan broj ljudi koji su evakuiranih iz Horozovine, Paraća i Ibralića je 130 lica koja su smještena u kasarnu Dubrave i 57 lica koja su smješteni kod rodbine i prijatelja.

Vršena doprema vode za piće cisternom u naselju Hrasno.

Općina Teočak

Ukupno je prijavljeno 87 klizišta, gdje je ugroženo 48 stambenih objekata. Totalno je uništeno 7 stambenih i 15 pomoćnih objekata.

Općina Sapna

Na području općine Sapna u toku noći nije bilo novih klizišta niti bilo kakvih promjena. Ukupan broj klizišta 120, gdje je ugroženo oko 245 objekata. Iselilo se 97 porodica sa oko 335 članova.

Oružane snage BiH u 14 sati su dostavile cisternu pitke vode u naselje Vitinica, a 20 vojnika sa alatom upućeno u naselje Nezuk.

Jedan kamion sa životnim namirnicama je istovaren na punktu u Sapni.

Općina Tuzla

Prema informaciji iz Operativnog centra Tuzla prijavljeno je 6 klizišta u proteklih 12 sati u naseljima Solina, Ivanovići, Gornji Čaklovići, Slavinovići, Mihatovići, Dokanj.

U Lipnici ugrožena 4 stambena objekta.

U Siminom Hanu klizište krenulo prema kućama.

Hukići, ugrožen jedan stambeni objekat i stub javne rasvjete.

U Grabovici klizište odvuklo rezervoar sa kojeg se napaja 5 kuća.

Mejdan, klizište prouzrokovalo pucanje ceste, nagnulo voćke i prijeti kućama.

Općina Gradačac

Ukupan broj prijavljenih klizišta operativnom centru Gradačac je 165. Klizišta obilaze 3 stručna tima.

Iseljeno je 35 stambenih objekata sa ukupno 120 lica.

Cisternama se dostavlja pitka voda za naselja Zelinja Srednja, Vučkovci, Srnice D. i G.

U toku jučerašnjeg dana 33 porodice sa područja općine Šamac smještene su na području općine Gradačac.

Snabdijevanje vodom stanovnika ove općine je uredno. Za naselja Domažići i Novalići dostava vode za piće vrši se cisternama.

Općina Lukavac

Na području općine Lukavac aktivirano je 155 klizišta od čega 58 ugrožava direktno stambene objekte. Iz 15 objekata je izvršena evakuacija 60 lica. Broj klizišta koja ugrožavaju infrastrukturne objekte je 66, a 31 klizište se nalazi na poljoprivrednoj površini.

Općina Gračanica

U toku noći nije bilo prijava za nova klizišta.

Općina Srebrenik

Vatrogasna jedinica Srebrenik je u protekla 24 sata imala 5 intervencija i to dvije na dostavi pitke vode u MZ Potpeć i MZ Brda i 3 intervencije na crpanju vode.

Doboj Istok

Na području općine Doboj Istok u toku noći nema novih klizišta niti bilo kakvih promjena.

Stanje sigurnosti

(stanje javnog reda i mira, kriminaliteta i sigurnosti u saobraćaju na području Tuzlanskog kantona)Javni red i mir na području Tuzlanskog kantona je narušen 1 puta (Općina Lukavac)

Evidentirano je 5 krivičnih dijela (2 teške krađe, 1 krađa, 1 nanošenje lakih tjelesnih povreda i 1 prijevara) Prema informacijama iz MUP-a TK, niti jedno krivično djelo nije u vezi sa pojavom klizišta.

Evidentirane 4  saobraćajne nezgode  (3 lica su zadobila lake tjelesne povrede, a za jedno lice ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda)

Evidentirana su 4 ostala događaja.Zdravstvena situacija

(higijensko – epidemiološka situacija na području Tuzlanskog kantona i preporuke)

Tokom protekla 24 sata na UKC Tuzla nije bio slučajeva koji su hospitalizirani kao posljedica klizišta ili poplava na području našeg kantona.Snabdijevanje građana vodom i električnom energijomStanje elektroenergetskih objekata na području Tuzlanskog kantona je normalizovano. Bez napajanja električnom energijom ostala su samo područja sa kojih se još nije povukla voda, kao i područja sa aktivnim klizištima.

Bez snabdijevanja električnom energijom je oko 600 kupaca na području Tuzlanskog kantona u opšinama: Tuzla, Lukavac,Teočak  Kalesija i to:

U Opštini Tuzla u naseljima: Orašje, Cerik, Crno Blato, Toromanovići i Cviljevina.

U Opštini Lukavac u naselju Krtova.

U Opštini Teočak u naselju Obršine.

U Opštini Kalesija u naselju Parači.

Sve raspoložive ekipe Podružnice “Elektrodistribucija” Tuzla, zajedno sa uslugama trećih lica, rade na terenu kako bi se što prije obezbijedilo napajanje električniom energijom svim krajnjim kupcimaAktivnosti

(sjednice Kantonalnog štaba civilne zaštite, zajednički sastanci sa općinskim službama civilne zaštite i koordinatorima za deminiranje, sastanci na nivou Kantona vezani za zaštitu i spašavanje, važniji događaji iz oblasti deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava, vježbe i obuka stanovništva, nabavka opreme i sl.)

 

PREPORUKA GRAĐANIMA:

Molimo sve građane da, kako bi se prevenirale neželjene posljedice, poštuju preporuke ovlaštenih službenika civilne zaštite i da se pridržavaju njihovih uputa. Ovo se posebno odnosi na preporuke i pozive za napuštanje stambenih objekata i eventualnu evakuaciju.

Brojna izvorišta pitke voda su zahvaćena plavljenjima i klizanjem tla. Plavna voda i izlijevanje otpadnih voda mogle su kontaminirati izvorišta pitke vode, te se građani pozivaju da koriste isključivo provjerenu i testiranu pitku vodu. Ukoliko nisu sigurni u ispravnost vode vodu je prije korištenja neophodno prokuhavati i to da voda kuha barem jednu minutu. Također, građani se pozivaju da se bez potrebe ne kreću plavnim područjima jer postoji mogućnost njihove lične kontaminacije. Prilikom čišćenja prostorija koje su bile poplavljene potrebno je iste prije svega mehanički očistiti i odstraniti naneseni mulj, zatim zidove i plavljeno područje oprati čistom vodom i deterdžentom, a nakon čega je prostor potrebno dezinficirati sredstvima predviđenim za ove namjene. Na poplavom zahvaćenom području mogu se naći i uginule životinje. Obzirom da ovi leševi mogu biti izvorišta zaraze, pozivamo građane da leševe životinja ne diraju, te da o pronalasku obavijeste nadležne službe, koje će leševe životinja propisno zbrinuti. Zbog mogućnosti povrijeđivanja tokom čišćenja prostora, apleujemo na sve građane da poduzmu sve neophodne mjere lične zaštite (korištenje rukavica i druge HTZ opreme). U slučajevima povrede neophodno je da se povrijeđena lica jave nadležnoj zdrastvenoj ustanovi radi provođenja antitetanusne zaštite.

Također, prilikom raščišćavanja postoji i mogućnost od kontakta sa gmizavcima i glodarima te je potrebno izbjegavati svaki takav kontakt, a u slučaju ujeda u što kraćem roku u najbližoj zdravstvenoj ustanovi provesti antiviperičnu zaštitu.

Pozivaju se građani koji uoče bilo kakve sumnjive aktivnosti, odnosno vršenje bilo kakvih krivičnih djela, posebno u područjima pogođenih poplavama i klizištima da takve aktivnosti prijave službenicima policije na besplatni broj 122.

Odjel za informisanje

Komentari

Komentara