Izmjene i dopune Prostornog plana Tuzlanskog kantona 2005-2025.

Menprom

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025. godina. Razlozi za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025. su usklađivanje osnovnih namjena površina sa postojećim i planiranim stanjem u prostoru na osnovu Prostornih planova općina i gradova Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Osnova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona su smjernice iz Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana, usvojeni prostorni planovi gradova i općina Kantona, urađene Studije ranjivosti prostora za područje Kantona i Studije upotrebne vrijednosti zemljišta za općine/gradove, šumsko-gospodarske osnove, orto-foto snimci iz 2012. godine i druga relevantna dokumentacija.

Osnovne Izmjene i dopune Prostornog plana odnose se na prihvatanje utvrđenih opredjeljenja iz Prostornih planova gradova i općina Tuzlanskog kantona, ažuriranje granice Kantona, gradova i općina, te naseljenih mjesta, ažuriranje stanja i planiranih površina poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta (stanovanje i privreda), mineralnih resursa, izmjena i dopuna saobraćajne i druge infrastrukture, prirodnog i kulturno historijskog naslijeđa, te ugroženih površina (klizišta, minski sumnjive površine).

Predloženim Prijedlogom Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025., zadovoljeni su osnovni ciljevi izrade da se kroz ažuriranje i aktualizaciju stanja prostornog uređenja na području Kantona, te prilagođavanjem promjenama u prostoru i okruženju, obezbijedi brži privredni i društveni razvoj Kantona, uz racionalno korištenje i svrhovito upravljanje resursima radi zaštite prostora, poštujući pri tome principe humanog održivog razvoja utvrđene Prostornim planom Tuzlanskog kantona. Izrada ovog dokumenta provedena je u skladu sa Zaključkom Skupštine TK, a nakon provedene javne rasprave.

Također, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je, kao nosilac pripreme plana, izvršilo detaljan uvid u nacrt planskog dokumenta koji je prošao fazu javnog uvida, razmotrilo Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, dalo svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, koje je nosilac izrade plana razmotrio i uvažio, te ugradio u prijedlog planskog dokumenta. Sve dostavljene primjedbe, prijedlozi, sugestije i zahtjevi koji su opravdani i nisu u suprotnosti sa zakonskim odredbama, su prihvaćeni i ugrađeni u danas utvrđeni prijedlog Dokumenta, koji će nakon današnjeg utvrđivanja biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona u dalju proceduru.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara