Izmijenjena Odluka o visini naknada za ljetne bašte u Tuzli, cijene niže i do 40 %

Rental Travel

U zgradi Gradske uprave Grada Tuzla, održana je sjednica Kolegija Gradonačelnika, na kojoj su utvrđeni Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Budžeta Grada Tuzla, za period od 01. 01. 2015. do 31. 12. 2015. godine, kao i Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta za isti period, te upućeni Gradskom vijeću Tuzla na razmatranje i usvajanje.

Reha Centar

Izmijenjena je Odluka o izmjenama odluke o osnivanju Stručne službe za poslove gradonačelnika i koordinaciju rada gradskih službi, i utvrđen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji gradskih organa uprave i stručnih službi Grada Tuzla, koji je upućen GV Tuzla, na davanje saglasnosti.

Razmatrani su izvještaji o radu JKP Saobraćaj i Komunikacije, JU Centar za socijalni rad i JU Dom mladih Tuzla. Sva tri izvještaja su upućena na usvajanje Gradskom vijeću Tuzle, koje će biti održano 16. 06. 2015. godine.

Predstavnica JKP Saobraćaj i komunikacije je, na upit Gradonačelnika o statusu projekta, odgovorila da će ponude za gradnju novog parkinga, preko puta UKC-a Tuzla, biti otvorene sutra, 05. juna 2015. godine.

Na današnjoj sjednici Kolegija gradonačelnika razmatrani su Nacrti i Odluke o davanju u zakup poslovnih zgrada, agrotehničkim mjerama zaštite i korištenja poljoprivrednog zemljišta, o stambenom zbrinjavanju dijela korisnika kolektivnih smještaja na području Grada Tuzla.

Za Gradsko vijeće Tuzle, pripremljena je Informacija o amaterskom i profesionalnom sportu, kao i informacija o realizaciji Javnog poziva u organizaciji Civilnog društva u oblasti sporta.

Izmijenjena je i Odluka o visini naknada za ljetne bašte, kao svojevrsna podrška ugostiteljstvu, u Gradu Tuzla, te su naknade smanjene za 40%.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara