Informacija o mjerama poduzetim u skladu sa pilot odlukom Ustavnog suda BiH

Vlada je danas prihvatila Informaciju o mjerama poduzetim u skladu sa pilot odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u kojoj se između ostalog navodi da Vlada Kantona, u okviru raspoloživih kapaciteta, kako finansijskih tako i materijalnih, nastoji ispuniti svoju zakonom propisanu obavezi i obezbijediti uslove za rad sudova na području Tuzlanskog kantona kako bi se u konačnici smanjio i broj odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u kojima se utvrđuje povreda prava na pravično suđenje u razumnom roku. Također Vlada je prihvatila i Informaciju o isplatama sredstava iz Budžeta TK po osnovu apelacija za 2019. godinu.

Kako se u Informaciji navodi najčešći razlog, može se reći i jedini, za podnošenje apelacija protiv presuda sudova sa podrueja Tuzlanskog kantona i Vrhovnog suda FBiH najčešće od strane fizičkih lica jeste kršenje prava na donošenje odluka u razumnom roku. U 2019. godini za ovu namjenu apelantima je isplaćeno 20.998,42 KM. Podsjećamo u 2017. je isplaćeno 302.435,16 KM, a u 2018. 149.513,54 KM.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara