Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla u potpunosti izvršio povjerenu zadaću u 2018. godini

Vlada je danas prihvatila i Izvještaj o radu JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za 2018. godinu. U protekloj godini Dom je nastavio da radi na unaprjeđenju kvalitete uslova boravka djece u svim sadržajima Doma, da stvara povoljne prilike za zdravo odrastanje djece i nastojao je da  obezbijedi što kvalitetniji stručni rad sa korisnicima. Naročito u prošloj se godini nastojalo putem medija prezentirati pozitivne pomake u radu Doma, sa posebnim akcentom na novootvorene usluge kao i uspjehu u radu sa korisnicima.

Posebne aktivnosti vođene su na uspostavljanju saradnje sa lokalnom zajednicom, pojedincima, udruženjima i pravnim subjektima u cilju uspostavljanja saradnje i partnerskih odnosa. Ostvarena je i značajna saradnja sa brojnim donatorima koji su prepoznali rad i aktivnosti Doma, te mu pomogli u izvršavanju svakodnevnih aktivnosti. Zahvaljujući donatorima nabavljane su potrepštine za svakodnevne potrebe Doma i korisnika smještenih u Dom što je doprinijelo kvalitetnijim uslovima za boravak štićenika. Kroz organizovan rad svih uposlenih

Dom se izdigao iz sivila socijalne interakcije i postao prepoznatljiv po svom radu i aktivnostima koje vodi. Dostigli smo nivo respektabilne ustanove sa značajnim učešćem u društvenim dešavanjima prije svega Kantona pa i BiH. Već je ranije govoreno da je Dom u procesu transformacije, koja prije svega podrazumijeva usklađivanje vlastitih standarda sa standardima EU. Dom je prvi Dom u BiH koji je ušao u proces transformacije i koji je na korak do okončanja ovog postupka. Kada je u pitanju sama transformacija Doma pored svih dobrih koraka koje su poduzete javili su se i značajni izazovi u samom funkcionisanju novih usluga. Nedostatak stručnog kadra i ne mogućnost zapošljavanja novih stručnih osoba segment je koji otežava sam proces rada.

Vidljivi nedostatak u formiranju novih usluga jeste i zakonska regulativa koja ne prati sam proces transformacije. Prilikom izrade plana transformacije vodilo se računa da se i standardi na nivou Federacije, ali i Tuzlanskog kantona usklade sa standardima koji vaze u zemljama EU, ali se jako malo uradilo na tom polju. Primjera radi, prilikom plana transformacije predviđen je Dnevni centar za djecu i porodice pod rizikom od razdvajanja.

U vrijeme kreiranja prijedloga Federalni standardi predviđali su takvu uslugu, međutim početkom 2016. godine na Federalnom nivou doneseni su novi minimalni standardi za ustanove socijalne zaštite gdje je usluga dnevnog centra moguća jedino kao usluga dnevnog centra za stara lica kojima je neophodna zdravstvena briga.

Pomenutim problemom dovedeno je u pitanje funkcionisanje dnevnog centra za djecu. Na kraju važno je istaknuti, da Dom ulaže znatne napore kako bi se misija i cilj djelovanja Doma ispunili, obezbijedili optimalni uslovi boravka korisnika i pružila stručna podrška svim kategorijama korisnika. Imajući u vidu rezultate postignute tokom protekle godine, Dom je u potpunosti izvršio povjerenu zadaću.

Komentari

Komentara