Za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe 187.000,00 KM

Vlada je danas dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2018. godinu. Za ove namjene u Budžetu Tuzlanskog kantona za ovu godinu je planirano 187.000,00 KM. Sredstva će biti raspoređena organizacijama/udruženjima za podršku realizacije projekata koji za ciljeve imaju prevenciju siromaštva i podršku materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama, podršku djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja, osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje i drugi oblici usluga i podrške ovim licima i njihovim porodicama, a koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom, podršku pojedincima i porodicama, koja zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama) putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice i poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga i drugih oblika podrške.

Vlada je danas dala saglasnost i na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2018. godinu. Ovim programom utvrđuje se raspodjela 20.000 KM, koliko je u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu planirano za ove namjene, a podržat će se realizacija projekata organizacija i udruženja koji doprinose prevenciji bolesti ovisnosti o drogama i realizaciji ciljeva Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona za period 2016.-2019. godine.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara