TK: Pozitivni trendovi na planu koncesija

Vlada je danas prihvatila Informaciju o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora. U većini slučajeva provedba ugovora o koncesijama se vrši na način i pod uslovima propisanim ugovorom o koncesijama, dok se kod neznatnog broja koncesionara pojavljuju određeni problemi u provedbi ugovora. Istovremeno, ministarstva, kao koncesori, u većini predmeta uredno i na vrijeme sačinjavaju Zapisnike i shodno tome donose Rješenja ili Odluke o plaćanju koncesionih naknada za korištenje predmeta koncesije.

U cilju smanjenja dodatnih troškova privrednim društvima (koncesionarima) koji nastaju u postupku obezbjeđenje bankovne garancije, ukoliko je to predviđeno ugovorom o koncesiji, na zahtjev koncesionara počelo se omogućavati avansno plaćanje tekuće (godišnje) koncesione naknade na početku tekuće godine, uz usaglašavanje obaveza prema kvartalnim zapisnicima na kraju godine i donošenje odgovarajućih rješenja. Takvo rješenje je korisno i za koncesora i koncesionara, te su koncesionari izrazili pohvale za ovakav način obračuna koncesione naknade.

Vlada Tuzlanskog kantona kao i resorna ministarstva kao koncesori su uložili velike napore i trud u proteklom periodu, kako bi se sam proces dodjele koncesija ubrzao, te odnos sa koncesionarima dodatno poboljšao. Također, Vlada Tuzlanskog kantona i resorna ministarstva su kroz različite načine uspjeli poboljšati izmirenja obaveza po osnovu koncesionih naknada, te smanjenje dugovanja određenih koncesionara.

Ukoliko izuzmemo rudnike uglja, može se konstatovati da se većina koncesionara ponaša u skladu sa ugovorima o koncesiji, jer njihove obaveze u pravilu ne prelaze visine utvrđene za zadnji obračunski period, koje najčešće tek dospijevaju za naplatu. Naravno da i u narednom periodu svi oni koji učestvuju u procesu realizacije ugovora o koncesijama, trebaju raditi na tome da se zadrži postojeći trend i da se učine dodatni napori da se prema onima koji ne ispunjavaju obaveze iz ugovora, poduzmu odgovarajuće mjere, kako bi se svi koncesionari doveli u ravnopravan položaj.

aktuelno.ba / Vlada TK

 

Komentari

Komentara